Τριπλό χτύπημα από κυβέρνηση – τρόικα: Προϋπολογισμός 2013 – νέο Μεσοπρόθεσμο – εφαρμοστικός νόμος-«τέρας»

του Πάνου Κοσμά (αναδημοσίευση από το Rproject)

 Το νέο «πακέτο» μέτρων που φέρνουν κυβέρνηση και τρόικα δεν είναι απλώς ένα ακόμη «επεισόδιο» στις διαρκείς τα τελευταία 3 χρόνια επιθέσεις ενάντια στις ιστορικές κατακτήσεις της εργατικής τάξης και των λαϊκών στρωμάτων ούτε απλώς το πιο σκληρό απ’ όλα τα προηγούμενα: είναι «βόμβα διασποράς», που απειλεί να σαρώσει όλα όσα απομένουν όρθια. Γι’ αυτό η στιγμή είναι κρίσιμη: πρέπει να μην επιτρέψουμε να περάσουν αυτά τα μέτρα! Ο αγώνας δεν είναι για την τιμή των όπλων, αλλά για να νικήσουμε. Και ξέρουμε πολύ καλά ότι ο στόχος να μην περάσουν τα μέτρα ισοδυναμεί με τον πολιτικό στόχο να ανατρέψουμε την κυβέρνηση του μνημονίου.

Τα 11,5 δισ. ευρώ έγι­ναν 19, δη­λα­δή… 22!

Μόλις το Φλε­βά­ρη, η κυ­βέρ­νη­ση του αλή­στου μνή­μης Πα­πα­δή­μου αλλά και η τρόι­κα μας δια­βε­βαί­ω­ναν πως με το δεύ­τε­ρο μνη­μό­νιο το ελ­λη­νι­κό «πρό­γραμ­μα προ­σαρ­μο­γής» θα έμπαι­νε στον ίσιο δρόμο, αρκεί τον Ιού­νιο να επι­βαλ­λό­ταν ένα «πα­κέ­το» μέ­τρων ύψους 11,5 δισ. ευρώ. Ωστό­σο, ήδη πριν τις εκλο­γές της 17 Ιούνη αρ­μό­δια Διεύ­θυν­ση του Γε­νι­κού Λο­γι­στη­ρί­ου του Κρά­τους (ΓΛΚ) δια­πί­στω­νε ότι το δη­μο­σιο­νο­μι­κό κενό, δη­λα­δή τα μέτρα που έπρε­πε να λη­φθούν για να επι­τευ­χθούν οι στό­χοι του δεύ­τε­ρου μνη­μο­νί­ου για το έλ­λειμ­μα, ήταν έως 24 δισ. ευρώ! Και ενώ αυτές οι εκτι­μή­σεις του ΓΛΚ ήταν γνω­στές και στην κυ­βέρ­νη­ση και στην τρόι­κα, στή­θη­κε ένα θέ­α­τρο συ­ζη­τή­σε­ων με­τα­ξύ κυ­βέρ­νη­σης και τρόι­κας και δήθεν δια­φω­νιών για τα υπο­τι­θέ­με­να 11,5 δισ. ευρώ που στο με­τα­ξύ όλοι γνώ­ρι­ζαν ότι είχαν ξε­πε­ρά­σει τα 20 δισ. ευρώ. Η απάτη και το «μασάζ» συ­νει­δή­σε­ων συ­νε­χί­στη­κε όλο το κα­λο­καί­ρι και το φθι­νό­πω­ρο, με στόχο να φτά­σου­με στο «πα­ρα­πέ­ντε» κά­ποιων κα­τα­λη­κτι­κών ημε­ρο­μη­νιών (Σύ­νο­δος Κο­ρυ­φής, Eurogroup) και να τεθεί ο τε­λι­κός εκ­βια­σμός: ή κά­νου­με το χα­τί­ρι της τρόι­κας σε όλα ή θα γί­νου­με οι έκ­πτω­τοι του πα­ρά­δει­σου του ευρώ…

Το με­γα­λύ­τε­ρο μέρος της αλή­θειας για το τι μας επι­φύ­λασ­σαν το μά­θα­με με τον προ­ϋ­πο­λο­γι­σμό του 2013, κυ­ρί­ως όμως με το Με­σο­πρό­θε­σμο 2013-2016 που κα­τα­τέ­θη­κε στη Βουλή.

Τι μά­θα­με;

1. Ότι μέχρι το 2016 επι­βάλ­λο­νται νέα μέτρα «κα­θα­ρής από­δο­σης» 18.886 εκατ. ευρώ. Από αυτά, τα 14.244 πε­ρι­λαμ­βά­νο­νται, με τη μορφή συ­γκε­κρι­μέ­νων μέ­τρων, στο Με­σο­πρό­θε­σμο. Τα υπό­λοι­πα (1.877 εκατ. ευρώ το 2015 και 2.765 εκατ. ευρώ) απο­μέ­νει να συ­γκε­κρι­με­νο­ποι­η­θούν στο άμεσο μέλ­λον… Σχε­δόν 19 δισ. ευρώ, λοι­πόν, το «πα­κέ­το» των… 11,5 δισ. ευρώ.

2.Όμως, για «κα­θα­ρή από­δο­ση» 19 δισ. ευρώ, θα πρέ­πει το «ονο­μα­στι­κό ύψος» των μέ­τρων να είναι με­γα­λύ­τε­ρο, γιατί οι πε­ρι­κο­πές έχουν δευ­τε­ρο­γε­νείς απώ­λειες: πε­ρι­κο­πές μι­σθών και συ­ντά­ξε­ων ση­μαί­νει απώ­λειες στα έσοδα των τα­μεί­ων (μειω­μέ­νες ει­σφο­ρές) και στα φο­ρο­λο­γι­κά έσοδα (λόγω μεί­ω­σης των ει­σο­δη­μά­των). Μια άλλη πηγή δευ­τε­ρο­γε­νών απω­λειών είναι η ύφεση που προ­κα­λούν τα μέτρα (η οποία ση­μαί­νει μειω­μέ­νη κα­τα­νά­λω­ση, άρα και μειω­μέ­νους φό­ρους κα­τα­νά­λω­σης). Η κυ­βέρ­νη­ση υπο­λο­γί­ζει ότι για «κα­θα­ρή από­δο­ση» 9.374 εκατ. ευρώ το 2013 τα «πραγ­μα­τι­κά» μέτρα θα πρέ­πει να είναι 11 δισ. ευρώ! Η σχέση «κα­θα­ρής από­δο­σης» και ονο­μα­στι­κού ύψους των μέ­τρων είναι λοι­πόν 1:1,17. Κά­νο­ντας την ανα­γω­γή στο σύ­νο­λο του Με­σο­πρό­θε­σμου (μέτρα «κα­θα­ρής από­δο­σης» 19 δισ. ευρώ), προ­κύ­πτει λοι­πόν ότι το συ­νο­λι­κό πα­κέ­το είναι του­λά­χι­στον 22 δισ. ευρώ, δι­πλά­σιο από αυτό με το οποίο προ­σπα­θού­σαν επί μήνες συ­νει­δη­τά να μας εξα­πα­τή­σουν!

3.Φυ­σι­κά, θα ήταν αφε­λές να ανα­ρω­τη­θού­με ποιον πλήτ­τουν αυτά τα μέτρα. Τα 14.244 εκατ. ευρώ που έχουν συ­γκε­κρι­με­νο­ποι­η­θεί, επι­με­ρί­ζο­νται ως εξής:

– Πε­ρι­κο­πές μι­σθών δ.υ.:1.497 εκατ. ευρώ.

– Πε­ρι­κο­πές συ­ντά­ξε­ων:5.475 εκατ. ευρώ.

– Πε­ρι­κο­πές σε υγειο­νο­μι­κή πε­ρί­θαλ­ψη:1.113 εκατ. ευρώ.

– Πε­ρι­κο­πές κοι­νω­νι­κών επι­δο­μά­των: 307 εκατ. ευρώ.

– Πε­ρι­κο­πές στην εκ­παί­δευ­ση:133 εκατ. ευρώ.

– Νέα φο­ρο­λο­γι­κή επι­βά­ρυν­ση: 3.890 εκατ. ευρώ.

Με λίγα λόγια, όλες οι πε­ρι­κο­πές και οι νέοι φόροι θα βα­ρύ­νουν την ερ­γα­τι­κή τάξη και τα φτωχά λαϊκά στρώ­μα­τα, χωρίς να εξαι­ρού­νται δι­καιού­χοι του ΕΚΑΣ, ανά­πη­ροι κ.λπ.!

Είναι λοι­πόν φα­νε­ρό γιατί χα­ρα­κτη­ρί­σα­με αυτό το «πα­κέ­το» μέ­τρων «βόμβα δια­σπο­ράς»: η φτω­χο­ποί­η­ση και η «αν­θρω­πι­στι­κή κα­τα­στρο­φή» θα πά­ρουν τρο­μα­κτι­κές δια­στά­σεις, οι κοι­νω­νι­κές «υπο­δο­μές» (παι­δεία, υγεία, πε­ρί­θαλ­ψη, κοι­νω­νι­κή πρό­νοια) θα κα­ταρ­ρεύ­σουν ολο­κλη­ρω­τι­κά. Στο siteτου υπουρ­γεί­ου Οι­κο­νο­μι­κών (www.​minfin.​gr) μπο­ρεί κα­νείς να δει ανα­λυ­τι­κά πώς εξει­δι­κεύ­ο­νται τα μέτρα του Με­σο­πρό­θε­σμου, καθώς και τις κα­τα­στρο­φι­κές τους συ­νέ­πειες.

…και έπε­ται συ­νέ­χεια με το 3ο μνη­μό­νιο

Όμως, δεν τε­λειώ­νου­με με τα 11,5 δισ. ευρώ, που έγι­ναν 19 δισ. ευρώ και που στην πραγ­μα­τι­κό­τη­τα ση­μαί­νουν 22 δισ. ευρώ. Διότι απλού­στα­τα με το νέο «πα­κέ­το» μέ­τρων δεν αντι­με­τω­πί­ζε­ται το ζή­τη­μα της βιω­σι­μό­τη­τας του χρέ­ους (για το οποίο υπο­τί­θε­ται ότι γί­νο­νται όλα…) αλλά και διότι η χρη­μα­το­δό­τη­ση του δεύ­τε­ρου μνη­μο­νί­ου δεν αρκεί για να κα­λύ­ψει τις δα­νεια­κές ανά­γκες της Ελ­λά­δας μέχρι το 2016. Η νέα χρη­μα­το­δό­τη­ση για τη διε­τία 2015-2016 ανέρ­χε­ται σε του­λά­χι­στον 30 δισ. ευρώ, σύμ­φω­να με τους υπο­λο­γι­σμούς του ΔΝΤ αλλά και των Ευ­ρω­παί­ων της τρόι­κας.

Η νέα χρη­μα­το­δό­τη­ση όμως (δη­λα­δή μια νέα δα­νεια­κή σύμ­βα­ση) ση­μαί­νει νέο μνη­μό­νιο, με νέα μέτρα και νέες απαι­τή­σεις! Αυτές μά­λι­στα οι απαι­τή­σεις θα είναι ακόμη πιο βα­ριές αν υπάρ­ξει και νέο «κού­ρε­μα» του ελ­λη­νι­κού χρέ­ους. Σε κάθε πε­ρί­πτω­ση, πρέ­πει να θε­ω­ρεί­ται βέ­βαιο ότι ει­δι­κά για τη διε­τία 2015-2016 το νέο, τρίτο μνη­μό­νιο θα προ­σθέ­σει πολλά επι­πλέ­ον δισ. ευρώ…

Πότε θα έρθει το νέο μνη­μό­νιο; Όταν επι­κυ­ρω­θεί η επι­μή­κυν­ση, εκτα­μιευ­τεί η τρέ­χου­σα δόση των 31,5 δισ. ευρώ και προ­χω­ρή­σου­με στο… πα­ρα­σύν­θη­μα, αλλά σε κάθε πε­ρί­πτω­ση όχι αρ­γό­τε­ρα από το Φε­βρουά­ριο του 2013.

Όλα για το χρέος, που… αυ­ξά­νε­ται και είναι μη δια­χει­ρί­σι­μο

Το Μάιο του 2010 η Ελ­λά­δα μπήκε στο μνη­μό­νιο με την αι­τιο­λό­γη­ση ότι το κρα­τι­κό χρέος είχε γίνει μη δια­χει­ρί­σι­μο, καθώς κι­νού­νταν στο 120% του ΑΕΠ. Δυό­μι­σι χρό­νια αρ­γό­τε­ρα, οι πο­λι­τι­κές των μνη­μο­νί­ων έχουν εκτο­ξεύ­σει το δη­μό­σιο χρέος σε απί­στευ­τα επί­πε­δα. Ο νέος στό­χος που έχει τεθεί είναι το δη­μό­σιο χρέος να μειω­θεί από τα επί­πε­δα στα οποία αυ­ξή­θη­κε ύστε­ρα από 2,5 χρό­νια μνη­μο­νί­ων στο 120% του ΑΕΠ το 2020. Τόσες πε­ρι­κο­πές, τόση φο­ρο­λη­στεία, τέ­τοια κα­τα­στρο­φή για να ξα­να­γυ­ρί­σου­με στα επί­πε­δα του χρέ­ους που μας έβγα­λαν στο πρώτο μνη­μό­νιο! Πρό­κει­ται για κα­πι­τα­λι­στι­κή βαρ­βα­ρό­τη­τα και κα­πι­τα­λι­στι­κό πα­ρα­λο­γι­σμό μαζί!

Το νέο Με­σο­πρό­θε­σμο υπο­λο­γί­ζει ότι χωρίς τα νέα μέτρα, δη­λα­δή «μόνο» με τα μέτρα των προη­γού­με­νων δύο μνη­μο­νί­ων, το δη­μό­σιο χρέος θα έφτα­νε στο 220,4% του ΑΕΠ το 2016 – μια αύ­ξη­ση 55%!!! Με τα μέτρα που πε­ρι­λαμ­βά­νει το Με­σο­πρό­θε­σμο υπο­λο­γί­ζε­ται ότι το χρέος θα μειω­θεί το 2016 σε 184,9% του ΑΕΠ! Με λίγα λόγια, τα μνη­μό­νια επι­δει­νώ­νουν δρα­μα­τι­κά το πρό­βλη­μα το οποίο υπο­τί­θε­ται ότι ήρθαν να λύ­σουν.

Με αυ­τούς τους όρους, το χρέος δεν πρό­κει­ται να μειω­θεί το 2020 σε 120% του ΑΕΠ. Στην κα­λύ­τε­ρη πε­ρί­πτω­ση (που θα υπάρ­χουν με­γά­λα πρω­το­γε­νή πλε­ο­νά­σμα­τα στον προ­ϋ­πο­λο­γι­σμό και η ελ­λη­νι­κή οι­κο­νο­μία θα επα­νέλ­θει, παρά τις βα­ριές πε­ρι­κο­πές, σε υψη­λούς ρυθ­μούς ανά­πτυ­ξης – δη­λα­δή με σε­νά­ρια… επι­στη­μο­νι­κής φα­ντα­σί­ας), λέει το ΔΝΤ, το ελ­λη­νι­κό χρέος θα μειω­θεί σε 136% του ΑΕΠ το 2020. Και προ­σθέ­τει ότι, υπ’ αυ­τούς τους όρους, δεν μπο­ρεί να συ­νε­χί­σει να χρη­μα­το­δο­τεί το ελ­λη­νι­κό πρό­γραμ­μα, εκτός αν υπάρ­ξει νέο «κού­ρε­μα» του χρέ­ους…

 Ύφεση σε επί­πε­δα… πο­λέ­μου

Το ΔΝΤ όμως πα­ρα­δέ­χτη­κε και κάτι άλλο, στην πρό­σφα­τη σύ­νο­δο του Τόκιο: ότι είχαν πέσει έξω στους υπο­λο­γι­σμούς τους για το πόσο θα επι­δρά­σουν τα αλ­λε­πάλ­λη­λα «πα­κέ­τα» μέ­τρων στους ρυθ­μούς ανά­πτυ­ξης της ελ­λη­νι­κής οι­κο­νο­μί­ας.

Ο επι­κε­φα­λής οι­κο­νο­μο­λό­γος του ΔΝΤ Ολι­βιέ Μπλαν­σάρ πα­ρα­δέ­χτη­κε τις λαν­θα­σμέ­νες προ­βλέ­ψεις και ταυ­τό­χρο­να δια­τύ­πω­σε νέες, πιο ρε­α­λι­στι­κές, σχε­τι­κά με τους δη­μο­σιο­νο­μι­κούς πολ­λα­πλα­σια­στές που θα πρέ­πει να εφαρ­μό­ζο­νται ανά χώρα.Ο δη­μο­σιο­νο­μι­κός πολ­λα­πλα­σια­στής χρη­σι­μο­ποιεί­ται για να υπο­λο­γι­στεί το πο­σο­στό μεί­ω­σης του ΑΕΠ μιας χώρας αν λη­φθούν δη­μο­σιο­νο­μι­κά μέτρα συ­γκε­κρι­μέ­νου ύψους. Ο δη­μο­σιο­νο­μι­κός πολ­λα­πλα­σια­στής που έχει χρη­σι­μο­ποι­η­θεί στην Ελ­λά­δα την τε­λευ­ταία τριε­τία ήταν 0,5, ενώ σύμ­φω­να με τα νέα δε­δο­μέ­να έπρε­πε να ανέρ­χε­ται στο 1,7-1,8.

Με λίγα λόγια, το ΔΝΤ πα­ρα­δέ­χε­ται… αυτό που συμ­βαί­νει: ότι οι σκλη­ρές πε­ρι­κο­πές και η φο­ρο­λη­στεία φέρ­νουν πολύ με­γά­λη ύφεση, η διά­λυ­ση των ερ­γα­σια­κών σχέ­σε­ων και το τσά­κι­σμα των μι­σθών δεν επι­τρέ­πουν το «γύ­ρι­σμα» της οι­κο­νο­μί­ας στην ανά­πτυ­ξη, και έτσι τα ελ­λείμ­μα­τα μειώ­νο­νται με πολύ πιο αργό ρυθμό και το χρέος ως πο­σο­στό του ΑΕΠ αυ­ξά­νε­ται αντί να μειώ­νε­ται!

Το Με­σο­πρό­θε­σμο τα πα­ρα­δέ­χε­ται όλα αυτά με αριθ­μούς:

-Χω­ρίς τα νέα μέτρα, υπο­λο­γί­ζει ότι το Ακα­θά­ρι­στο Εγ­χώ­ριο Προ­ϊ­όν θα μειώ­νε­ται διαρ­κώς μέχρι και το 2016, για να φτά­σει αυτή τη χρο­νιά στα 186.849 εκατ. ευρώ! Αυτό θα σή­μαι­νε ότι η ελ­λη­νι­κή οι­κο­νο­μία θα έφτα­νε τα 9 συ­νε­χό­με­να χρό­νια ύφε­σης, με συ­νο­λι­κή απώ­λεια του 30% του εθνι­κού προ­ϊ­ό­ντος – κάτι που δεν συ­νέ­βη ποτέ σε χώρα σερ ει­ρη­νι­κή πε­ρί­ο­δο, παρά μόνο σε πε­ρι­πτώ­σεις εμπλο­κής σε κα­τα­στρο­φι­κούς πο­λέ­μους!

Όμως το Με­σο­πρό­θε­σμο προ­σθέ­τει κάτι εντε­λώς πα­ρά­λο­γο (γιατί οφεί­λει να το προ­σθέ­σει): ότι με τα επι­πλέ­ον μέτρα μέχρι το 2016 η ύφεση… θα μειω­θεί, θα έχου­με ανά­πτυ­ξη από το 2015 και το ΑΕΠ θα είναι το 2016 196.522 εκατ. ευρώ! Πρώτα συμ­φω­νεί με τις δια­πι­στώ­σεις του ΔΝΤ και ύστε­ρα κάνει στρο­φή στον πα­ρα­λο­γι­σμό!

Το πού μπο­ρεί να φτά­σει η ύφεση μας το απο­κά­λυ­ψε πρό­σφα­τα έκ­θε­ση της Eurobank, που δεν απέ­κλειε η ύφεση το 2013 να φτά­σει και το 15%!!!

Συ­μπε­ρα­σμα­τι­κά: οι πο­λι­τι­κές των μνη­μο­νί­ων έχουν φέρει την ελ­λη­νι­κή κα­πι­τα­λι­στι­κή οι­κο­νο­μία στα πρό­θυ­ρα μιας κα­τάρ­ρευ­σης επι­κών δια­στά­σε­ων…

 Ανερ­γία σε επί­πε­δα… Με­σο­πο­λέ­μου

Οι εκτι­μή­σεις για την ανερ­γία είναι στο Με­σο­πρό­θε­σμο (όπως και σε όλα τα μνη­μο­νια­κά κεί­με­να) κα­τα­φα­νώς υπο­τι­μη­μέ­νη. Στο βα­σι­κό σε­νά­ριο (χωρίς τα νέα μέτρα) εκτι­μά­ται ότι η ανερ­γία το 2012 θα είναι 22,4% και στα επό­με­να χρό­νια θα βαί­νει ελα­φρώς αυ­ξα­νό­με­νη, για να φτά­σει το 2016 στο 23,5%. Σε άλλον πί­να­κα όμως, σε εθνι­κο­λο­γι­στι­κή βάση και με την προ­ϋ­πό­θε­ση ότι θα λη­φθούν τα νέα μέτρα, η ανερ­γία… θα αρ­χί­σει να μειώ­νε­ται από το 2014, για να φτά­σει στο 17,1%! Πρό­κει­ται για τον ίδιο πα­ρα­λο­γι­σμό: με πε­ρι­8σ­σό­τε­ρες πε­ρι­κο­πές θα επι­στρέ­ψου­με γρη­γο­ρό­τε­ρα στην ανά­πτυ­ξη και άρα θα μειω­θεί η ανερ­γία!

Για να έχου­με μια ιδέα πόσο έγκυ­ρες είναι οι μνη­μο­νια­κές προ­βλέ­ψεις για την ανερ­γία, θα πούμε μόνο τα εξής:

Η που προ­ϋ­πο­λο­γι­σμού του 2012 ήταν ότι η ανερ­γία το τρέ­χον έτος θα έφτα­νε το 17,1%.

– Τα στοι­χεία της Στα­τι­στι­κής Υπη­ρε­σί­ας λένε ότι η ανερ­γία το πρώτο τρί­μη­νο του 2012 ήταν 22,6%, το δεύ­τε­ρο τρί­μη­νο ήταν 23,6% και τον Ιού­λιο έφτα­σε το 25,1%. Και παρ’ όλα αυτά, ο προ­ϋ­πο­λο­γι­σμός του 2013 λέει ότι η ανερ­γία το 2012 θα είναι 22,4%!

– Ο πρώην (υπη­ρε­σια­κός) υπουρ­γός Οι­κο­νο­μι­κών Γιώρ­γος Ζα­νιάς δή­λω­σε πρό­σφα­τα ότι η πραγ­μα­τι­κή ανερ­γία θα φτά­σει μέχρι το τέλος του έτους στο 30%.

Φυ­σι­κά, η αλή­θεια είναι πιο κοντά στη δή­λω­ση του Γ. Ζανιά, που συμ­φω­νεί και με τα πο­ρί­σμα­τα του ΙΝΕ της ΓΣΕΕ. Μπο­ρεί λοι­πόν κα­νείς να φα­ντα­στεί πού θα φτά­σει η ανερ­γία το 2013, με νέα μέτρα 11 δισ. ευρώ… Στα επί­πε­δα της Με­σο­πο­λε­μι­κής Γερ­μα­νί­ας…

 Απο­κρα­τι­κο­ποι­ή­σεις: 10 δισ. ευρώ το Με­σο­πρό­θε­σμο, 50 δισ. ευρώ το τρίτο μνη­μό­νιο!

Όμως, το μενού του Με­σο­πρό­θε­σμου έχει και απο­κρα­τι­κο­ποι­ή­σεις. Στα χαρ­τιά, μέχρι το 2016 θα πρέ­πει να υπάρ­ξουν έσοδα 9.515 δισ. ευρώ, κα­τα­νε­μη­μέ­να ως εξής:

 – 2.586 εκατ. ευρώ το 2013:ΟΠΑΠ, ΔΕΠΑ, ΔΕΣΦΑ, ΕΛΤΑ, ΛΑΡΚΟ, πε­ρι­φε­ρεια­κά αε­ρο­δρό­μια κ.λπ.

– 2.347 εκατ. ευρώ το 2014:Κρα­τι­κά Λα­χεία, ΕΥ­ΔΑΠ-ΕΥΑΘ, πα­ρα­χώ­ρη­ση Εγνα­τί­ας, Ελ­λη­νι­κό, «Ελ. Βε­νι­ζέ­λος», πε­ρι­φε­ρεια­κά αε­ρο­δρό­μια, το 17% της ΔΕΗ (που ση­μαί­νει ότι το Δη­μό­σιο χάνει το πλειο­ψη­φι­κό πα­κέ­το), μα­ρί­νες κ.λπ.

– 1.141 εκατ. ευρώ το 2015:από­δο­ση από τα προη­γού­με­να, «αξιο­ποί­η­ση» ακί­νη­της πε­ριου­σί­ας του Δη­μο­σί­ου.

–  3.441 εκατ. ευρώ το 2016:ακί­νη­τη πε­ριου­σία του Δη­μο­σί­ου, διά­θε­ση με­το­χών από ανα­κε­φα­λαιο­ποί­η­ση των τρα­πε­ζών.

Ωστό­σο, είδε ήδη το φως της δη­μο­σιό­τη­τας ένα άλλο πρό­γραμ­μα απο­κρα­τι­κο­ποι­ή­σε­ων, πολύ πιο θη­ριώ­δες, το οποίο πε­ρι­λαμ­βά­νε­ται στο υπό επε­ξερ­γα­σία τρίτο μνη­μό­νιο. Με βάση αυτό, τα έσοδα από απο­κρα­τι­κο­ποι­ή­σεις θα πρέ­πει να ανέλ­θουν σε 50 δισ. ευρώ μέχρι και το 2022, ισο­μοι­ρα­σμέ­να σχε­δόν ανά­με­σα στα έσοδα από το ξε­πού­λη­μα της ακί­νη­της δη­μό­σιας πε­ριου­σί­ας και τα έσοδα από το ξε­πού­λη­μα δη­μό­σιων επι­χει­ρή­σε­ων και δη­μό­σιων υπο­δο­μών (λι­μά­νια, αε­ρο­δρό­μια, μα­ρί­νες)!

Απο­λύ­σεις στο Δη­μό­σιο

Εν­νο­εί­ται ότι το Με­σο­πρό­θε­σμο πε­ρι­λαμ­βά­νει και απο­λύ­σεις δη­μο­σί­ων υπαλ­λή­λων. Βέ­βαια τα πράγ­μα­τα πα­ρου­σιά­ζο­νται σχε­τι­κά… ήπια: προ­βλέ­πε­ται ότι το 2012 θα απο­χω­ρή­σουν 29.622 δ.υ., το2013 25.372 δ.υ., το 2014 24.654 δ.υ., το 2015 24.057 δ.υ., το 2016 22.056 δ.υ.

Όμως στον εφαρ­μο­στι­κό νόμο που θα συ­νο­δεύ­ει το Με­σο­πρό­θε­σμο οι «απο­χω­ρή­σεις» γί­νο­νται απο­λύ­σεις και τα πράγ­μα­τα δεν είναι κα­θό­λου «ήπια»: Προ­βλέ­πε­ται η από­λυ­ση 5.000 ερ­γα­ζο­μέ­νων φέτος από  ορ­γα­νι­σμούς που κα­ταρ­γού­νται και ακόμη 20.000 το 2013 και άλλων τα επό­με­να χρό­νια μετά από «αξιο­λό­γη­ση», με στόχο 150.000 απο­χω­ρή­σεις έως το 2015. Ο τρό­πος από­λυ­σης θα είναι ένα νέο «πρό­τυ­πο εφε­δρεί­ας» στο οποίο θα εντα­χθούν για 12 μήνες.

 Εφαρ­μο­στι­κός-«τέρας»

Θα συ­νο­δεύ­ει το νέο Με­σο­πρό­θε­σμο και θα κα­τα­τε­θεί τη Δευ­τέ­ρα στη Βουλή. Θα πε­ρι­λαμ­βά­νει τα εξει­δι­κευ­μέ­να μέτρα του Με­σο­πρό­θε­σμου, αλλά και δε­κά­δες δρά­σεις που εκ­κρε­μούν από το πρώτο και δεύ­τε­ρο μνη­μό­νιο, αλλά και κά­ποιες από το… τρίτο μνη­μό­νιο που έπε­ται!

Πε­ρι­λαμ­βά­νει το συμ­βι­βα­σμό με την τρόι­κα στα ερ­γα­σια­κά (πε­ρι­κο­πή απο­ζη­μιώ­σε­ων από­λυ­σης, κα­τάρ­γη­ση της εν­σω­μά­τω­σης του δώρου γάμου στο βα­σι­κό και της επε­κτα­σι­μό­τη­τας της Εθνι­κής Συλ­λο­γι­κής Σύμ­βα­σης, πε­ριο­ρι­σμό από 12 σε  11 των υπο­χρε­ω­τι­κών ωρών ανά­παυ­σης), απο­σύν­δε­ση των ωρών ερ­γα­σί­ας στο λια­νε­μπό­ριο από το ωρά­ριο των κα­τα­στη­μά­των, μέτρα για την απε­λευ­θέ­ρω­ση των βα­σι­κών αγο­ρών προ­ϊ­ό­ντων και υπη­ρε­σιών, υπο­χρε­ω­τι­κή με­τα­φο­ρά του προ­σω­πι­κού (ορι­ζό­ντια και κά­θε­τα) στο πλαί­σιο της Γε­νι­κής Κυ­βέρ­νη­σης και από τη μια πε­ριο­χή στην άλλη κ.λπ.

 Ποιος πλη­ρώ­νει ποιον;

Υπο­τί­θε­ται ότι χωρίς τα δα­νει­κά της τρόι­κας «δεν θα έχου­με να πλη­ρώ­σου­με μι­σθούς και συ­ντά­ξεις». Η αλή­θεια όμως είναι ότι μέχρι και το 2012 πλη­ρώ­να­με με τα δη­μό­σια έσοδα όχι μόνο μι­σθούς, συ­ντά­ξεις και λοι­πές ανά­γκες του Δη­μο­σί­ου, αλλά και το 90% των τόκων του χρέ­ους. Από το 2013 μά­λι­στα θα αρ­χί­σου­με να πλη­ρώ­νου­με το σύ­νο­λο των τόκων και κάτι πα­ρα­πά­νω.

Συ­γκε­κρι­μέ­να:

– Το 2013 το έλ­λειμ­μα της Γε­νι­κής Κυ­βέρ­νη­σης (πε­ρι­λαμ­βα­νο­μέ­νου δη­λα­δή του ευ­ρύ­τε­ρου δη­μό­σιου τομέα) προ­βλέ­πε­ται ότι θα είναι 10.047 εκατ. ευρώ. Οι τόκοι προ­βλέ­πε­ται ότι θα είναι 10.189 εκατ. ευρώ – 150 εκατ. ευρώ πε­ρισ­σό­τε­ρο από το έλ­λειμ­μα! Αν λοι­πόν το Δη­μό­σιο δεν πλή­ρω­νε τό­κους στους το­κο­γλύ­φους, θα κά­λυ­πτε όλες τις ανά­γκες του με τα δη­μό­σια έσοδα!

Από τη στιγ­μή που το έλ­λειμ­μα είναι έστω και λίγο μι­κρό­τε­ρο από τους τό­κους, αυτό ση­μαί­νει ότι το ελ­λη­νι­κό Δη­μό­σιο πλη­ρώ­νει με τα δη­μό­σια έσοδα το σύ­νο­λο των τόκων! Άρα πλη­ρώ­νου­με τους το­κο­γλύ­φους και δεν μας πλη­ρώ­νουν αυτοί.

Τα έσοδα της Γε­νι­κής Κυ­βέρ­νη­σης το 2013 προ­βλέ­πε­ται ότι θ8α είναι 77.481 εκατ. ευρώ. Οι αμοι­βές προ­σω­πι­κού (μι­σθοί στον ευ­ρύ­τε­ρο δη­μό­σιο τομέα) θα είναι 16.028 εκατ. ευρώ. Οι κοι­νω­νι­κές με­τα­βι­βά­σεις (όπου πε­ρι­λαμ­βά­νο­νται επι­χο­ρη­γή­σεις τα­μεί­ων, δα­πά­νες υγεί­ας, πρό­νοιας κ.λπ.), 40.606 εκατ. ευρώ. Σύ­νο­λο μι­σθοί και κοι­νω­νι­κές με­τα­βι­βά­σεις είναι 56.634 εκατ. ευρώ, δη­λα­δή το 73% των δη­μό­σιων εσό­δων. Οπότε έχου­με και τη μα­θη­μα­τι­κή από­δει­ξη ότι οι μι­σθοί και οι συ­ντά­ξεις πλη­ρώ­νο­νται από τα δη­μό­σια έσοδα και όχι από τα δα­νει­κά της τρόι­κας.

 Ποιος δα­νεί­ζει;

Υπο­τί­θε­ται πά­ντως ότι τα δα­νει­κά, όπου κι αν πη­γαί­νουν, έρ­χο­νται από την τρόι­κα. Και αυτό όμως είναι απάτη! Με βάση τα στοι­χεία του προ­ϋ­πο­λο­γι­σμού για την κά­λυ­ψη των χρη­μα­το­δο­τι­κών ανα­γκών του 2013, ο μη­χα­νι­σμός στή­ρι­ξης θα δα­νεί­σει την Ελ­λά­δα με 26.071 εκατ. ευρώ. Όμως, άλλα 40.000 εκατ. ευρώ, δη­λα­δή πολύ πε­ρισ­σό­τε­ρα από τα δα­νει­κά της τρόι­κας, θα δα­νει­στεί το ελ­λη­νι­κό Δη­μό­σιο με έντο­κα γραμ­μά­τια, 3μη­νης, 6μη­νης και 12μη­νης διάρ­κειας, για τα οποία πλη­ρώ­νει λη­στρι­κά επι­τό­κια 4,5% και πα­ρα­πά­νω. Η τρόι­κα κα­θη­λώ­νει το ελ­λη­νι­κό Δη­μό­σιο στη θέση του επί­λε­κτου θύ­μα­τος των το­κο­γλύ­φων ακόμη και τώρα που έχει βγει από τις αγο­ρές!

Πού πάνε τα λεφτά (τα 31,5 δισ. ευρώ – και όχι μόνο);

Πριν όμως φτά­σου­με στο 2013, ας δούμε πού θα πάνε τα λεφτά της δόσης των 31,5 δισ. ευρώ.

Έχου­με λοι­πόν και λέμε: 25 δισ. ευρώ θα πάνε απευ­θεί­ας στις τρά­πε­ζες, στο πλαί­σιο της ανα­κε­φα­λαιο­ποί­η­σής τους. Αυτό όμως δεν ση­μαί­νει ότι θα ανοί­ξουν οι κρου­νοί χρη­μα­το­δό­τη­σης της «πραγ­μα­τι­κής οι­κο­νο­μί­ας», καθώς αυτά τα 25 δισ. ευρώ θα κα­λύ­ψουν τις κε­φα­λαια­κές «τρύ­πες» των τρα­πε­ζών, οι οποί­ες έχουν αρ­νη­τι­κή θέση και με βάση την κεί­με­νη νο­μο­θε­σία για τις ανώ­νυ­μες εται­ρεί­ες θα έπρε­πε να τους αφαι­ρε­θεί η άδεια λει­τουρ­γί­ας!

Στη συ­νέ­χεια, 3,5 δισ. ευρώ θα πάνε για λη­ξι­πρό­θε­σμες οφει­λές (χρω­στού­με­να) του Δη­μο­σί­ου. Απο­μέ­νουν 3 δισ. ευρώ, που θα πάνε για να κα­λύ­ψουν το έλ­λειμ­μα. Μικρή λε­πτο­μέ­ρεια: χωρίς αυτά τα 3 δισ. ευρώ ο προ­ϋ­πο­λο­γι­σμός του 2012 θα έχει μια «τρύπα» (δη­λα­δή από­κλι­ση από τις προ­βλέ­ψεις) πε­ρί­που 3 δισ. ευρώ! Είναι φα­νε­ρό λοι­πόν ότι όχι μόνο δεν θα πάει τί­πο­τε για μι­σθούς και συ­ντά­ξεις από τη δόση των 31,5 δισ. ευρώ, αλλά θα κλεί­σει η «τρύπα» του προ­ϋ­πο­λο­γι­σμού.

Το πράγ­μα όμως δεν στα­μα­τά­ει εδώ. Ο συ­μπλη­ρω­μα­τι­κός προ­ϋ­πο­λο­γι­σμός του 2012 (το Φε­βρουά­ριο) προ­έ­βλε­πε ότι από τη δόση των 31,5 δισ. ευρώ θα δια­τε­θούν 6 δισ. ευρώ για λη­ξι­πρό­θε­σμες οφει­λές (αντί για 3 δισ. ευρώ που προ­βλέ­πει τώρα ο προ­ϋ­πο­λο­γι­σμός του 2013). Οι λη­ξι­πρό­θε­σμες οφει­λές του Δη­μο­σί­ου (φέσια προς πάσης φύ­σε­ως προ­μη­θευ­τές κ.λπ.) ήταν τον Αύ­γου­στο 7,9 δισ. ευρώ και συ­νε­χώς αυ­ξά­νο­νται. Με τα 3,5 δισ. που προ­βλέ­πε­ται ότι θα δια­τε­θούν (και άλλα 3,5 δισ. ευρώ το 2013), η λε­γό­με­νη κα­τά­στα­ση «ασφυ­ξί­ας» δεν αί­ρε­ται.

Συ­μπέ­ρα­σμα: Ούτε ευρώ για μι­σθούς και συ­ντά­ξεις, το συ­ντρι­πτι­κά με­γα­λύ­τε­ρο μέρος στις τρά­πε­ζες αλλά χωρίς όφε­λος για την «πραγ­μα­τι­κή οι­κο­νο­μία», και τα υπό­λοι­πα για την κά­λυ­ψη λη­ξι­πρό­θε­σμων οφει­λών και της «τρύ­πας» του προ­ϋ­πο­λο­γι­σμού του 2012! Αυτά είναι τα «καλά» της δόσης των 31,5 δισ. ευρώ στο όνομα των οποί­ων η κυ­βέρ­νη­ση μας καλεί να θυ­σιά­σου­με τα πάντα!

Πλη­ρώ­νουν τους εαυ­τούς τους!

Πέρα από τα πα­ρα­πά­νω όμως, προ­έ­κυ­ψε εσχά­τως και ένα άλλο ζή­τη­μα: Το δεύ­τε­ρο μνη­μό­νιο προ­έ­βλε­πε τη δη­μιουρ­γία ει­δι­κού λο­γα­ρια­σμού στην Τρά­πε­ζα της Ελ­λά­δος, όπου θα πη­γαί­νουν τα δα­νει­κά της τρόι­κας αλλά και τμήμα των δη­μό­σιων εσό­δων, με απο­κλει­στι­κό σκοπό να απο­πλη­ρώ­νε­ται το χρέος. Αυτός ο λο­γα­ρια­σμός φτιά­χτη­κε και μέχρι πρό­σφα­τα προ­βλε­πό­ταν ότι θα έχει πρό­σβα­ση σε αυτόν και το ελ­λη­νι­κό υπουρ­γείο Οι­κο­νο­μι­κών. Όμως εδώ και ένα του­λά­χι­στον μήνα η τρόι­κα έχει θέσει την απαί­τη­ση ότι σε αυτόν το λο­γα­ρια­σμό δεν πρέ­πει να έχει πρό­σβα­ση το ελ­λη­νι­κό Δη­μό­σιο! Η τρόι­κα λέει, δη­λα­δή, ότι θα κα­τα­θέ­τει τα δα­νει­κά της, θα εν­θυ­λα­κώ­νει και μέρος των δη­μό­σιων εσό­δων και θα πλη­ρώ­νει μόνη της τους το­κο­γλύ­φους και τους προ­μη­θευ­τές του ελ­λη­νι­κού Δη­μο­σί­ου – προ­φα­νώς κατά προ­τε­ραιό­τη­τα τις ξένες εται­ρεί­ες, ιδιαί­τε­ρα γερ­μα­νι­κών και γαλ­λι­κών συμ­φε­ρό­ντων!

Και το­κο­γλύ­φοι και εκ­βια­στές και εκ­πρό­σω­ποι της κα­πι­τα­λι­στι­κής βαρ­βα­ρό­τη­τας χωρίς όρια.

Advertisement

3 responses to “Τριπλό χτύπημα από κυβέρνηση – τρόικα: Προϋπολογισμός 2013 – νέο Μεσοπρόθεσμο – εφαρμοστικός νόμος-«τέρας»

 1. Παράθεμα: Τριπλό χτύπημα από κυβέρνηση – τρόικα « ΣΕΙΣΑΧΘΕΙΑ·

 2. Το δημόσιο χρέος σε δισ. ευρώ σε τρέχουσες τιμές στο διάστημα της διετίας 2010-2011 αυξήθηκε κατά 56,2 δισ. ευρώ και έφτασε στα τέλη του 2011 στα 355,7 δισ. Μετά ήρθε το «κούρεμα» των ομολόγων στα χέρια του ιδιωτικού τομέα, το οποίο διαφημίστηκε ότι θα μείωνε το χρέος κατά πάνω από 100 δισ. Πράγματι, μειώθηκε η αξία των ομολόγων αυτών κατά το ποσό αυτό, με αποτέλεσμα, όμως, στην περίπτωση της χώρας μας, να δημιουργηθούν τεράστια προβλήματα με την απομείωση των περιουσιακών στοιχείων των τραπεζών, των ασφαλιστικών ταμείων, των ΟΤΑ και των ΝΠΔΔ. Έτσι, οι κυβερνήσεις συνήψαν νέα δάνεια, τα οποία κατά 48,5 δισ. ευρώ χρησιμοποιήθηκαν και θα χρησιμοποιηθούν για την ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών και κατά 15 δισ. ευρώ για την κάλυψη του δημόσιου ελλείμματος.
  Ταυτόχρονα το «κούρεμα» έκλεψε 20,7 δισ. ευρώ από τα αποθεματικά των ασφαλιστικών ταμείων, των ΟΤΑ και των ΝΠΔΔ, τα οποία τώρα αντιμετωπίζουν τεράστια προβλήματα. Το τελικό αποτέλεσμα είναι το δημόσιο χρέος (το χρέος της γενικής κυβέρνησης) να μειωθεί το 2012 σε σχέση με το 2011 μόνο κατά 15,1 δισ. ευρώ και να αυξηθεί περισσότερο το 2013. Συνολικά η αύξησή του, παρά το «κούρεμα», το 2013 σε σχέση με το 2009 θα είναι κατά 46,7 δισ. ευρώ ή κατά 15,6%.

  Πηγή: Ελάχιστη η μείωση του χρέους από το «κούρεμα» ΤΟΥ ΜΑΝΟΛΗ Γ. ΔΡΕΤΤΑΚΗ*

  Μου αρέσει!

 3. Σαρωτικές είναι οι αλλαγές που φέρνει στις συντάξεις, τα εργασιακά και τις αποδοχές στο Δημόσιο το πολυνομοσχέδιο

  Οι ανατροπές στα εργασιακά προβλέπουν:
  • Θέσπιση νέου συστήματος καθορισμού του κατώτατου μισθού που θα τεθεί σε ισχύ από την 1 Απριλίου του 2013. Μέσα στο πρώτο τρίμηνο του 2013 θα θεσπιστεί με Πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου η νέα διαδικασία.
  • Αναστολή της προσαύξησης του κατώτατου μισθού και ημερομισθίου για προϋπηρεσία που συμπληρώνεται με αναδρομική ισχύ από τις 14 Φεβρουαρίου 2012 μέχρι η ανεργία να διαμορφωθεί σε ποσοστό κάτω του 10%.
  • Για το καθεστώς των απολύσεων και του χρόνου προειδοποίησης ισχύουν τα εξής:
  – Για όσους υπαλλήλους έχουν εργαστεί από 1 χρόνο συμπληρωμένο έως 2 χρόνια απαιτείται προειδοποίηση 1 μήνα πριν την απόλυση
  – Από 2 χρόνια συμπληρωμένα έως 5 χρόνια απαιτείται προειδοποίηση 2 μηνών
  – Από 5 χρόνια συμπληρωμένα έως 10 χρόνια απαιτείται προειδοποίηση 3 μηνών
  -Από 10 χρόνια συμπληρωμένα και πάνω απαιτείται προειδοποίηση 4 μηνών
  Σε αυτή την περίπτωση ο εργοδότης οφείλει στον απολυόμενο το μισό της αποζημίωσης.
  • Από 1η Ιανουαρίου 2013 καταργούνται όλα τα ειδικά επιδόματα ανεργίας

  Περικοπές στις συντάξεις

  Αύξηση κατά δύο έτη των ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης από τα 65 στα 67 που θα ισχύσει από την 1 Ιανουαρίου 2013. Από την αύξηση των ορίων ηλικίας ή/και του χρόνου ασφάλισης εξαιρούνται : α) οι ασφαλισμένες που θεμελιώνουν δικαίωμα συνταξιοδότησης σύμφωνα με τις ισχύουσες γενικές, ειδικές ή καταστατικές διατάξεις ως μητέρες ανίκανων για κάθε βιοποριστική εργασία τέκνων καθώς και οι χήροι πατέρες ανίκανων για κάθε βιοποριστική εργασία τέκνων, β) οι ασφαλισμένοι στους ανωτέρω φορείς κοινωνικής ασφάλισης που έχουν ενταχθεί σε καθεστώς εργασιακής εφεδρείας του ν. 4024/2011 (Α’ 226). Θεμελιωμένα συνταξιοδοτικά δικαιώματα μέχρι 31.12.2012, λόγω συμπλήρωσης των προϋποθέσεων του απαιτούμενου χρόνου ασφάλισης και ορίων ηλικίας, όπου αυτά προβλέπονται, δεν θίγονται και δύνανται να ασκηθούν οποτεδήποτε.

  Μείωση Συντάξεων

  Από 1.1.2013 η μηνιαία σύνταξη ή το άθροισμα των μηνιαίων συντάξεων άνω των 1.000,00 ευρώ από οποιαδήποτε πηγή και για οποιαδήποτε αιτία μειώνονται ως εξής:
  α. Ποσό σύνταξης ή αθροίσματος άνω των 1.000,01 ευρώ και έως 1.500,00 ευρώ μειώνεται στο σύνολο του ποσού κατά 5% και σε κάθε περίπτωση το ποσό που εναπομένει δεν μπορεί να υπολείπεται των 1.000,01 ευρώ.
  β. Ποσό σύνταξης ή αθροίσματος από 1.500,01 ευρώ έως 2.000,00 ευρώ μειώνεται στο σύνολο του ποσού κατά 10% και σε κάθε περίπτωση το ποσό που εναπομένει δεν μπορεί να υπολείπεται των 1.425,01 ευρώ.
  γ. Ποσό σύνταξης ή αθροίσματος από 2.000,01 ευρώ και άνω μειώνεται κατά ποσοστό 15% και σε κάθε περίπτωση το ποσό που εναπομένει δεν μπορεί να υπολείπεται των 1.800,01 ευρώ.
  Στο ως άνω άθροισμα λαμβάνονται υπόψη τα μερίσματα καθώς και κάθε είδους προσαυξήσεις. Επί του αθροίσματος αυτού το ποσό της μείωσης επιμερίζεται αναλογικά σε κάθε φορέα ή τομέα και αποτελεί έσοδο του οικείου ασφαλιστικού φορέα ή τομέα. Για τον υπολογισμό του ποσοστού της μείωσης λαμβάνεται υπόψη το καταβλητέο ποσό συντάξεως ή του ως άνω αθροίσματος την 31.12.2012 μετά τις μειώσεις και τις παρακρατήσεις της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης συνταξιούχων.

  • Mειώσεις εφάπαξ

  Στους ασφαλισμένους μέχρι 31.12.1992 που αποχώρησαν ή θα αποχωρήσουν της υπηρεσίας από 1.8.2010 και μετά, στους οποίους δεν έχει εκδοθεί η σχετική απόφαση χορήγησης του εφάπαξ βοηθήματος, το ποσό του εφάπαξ βοηθήματος μειώνεται ποσοστιαία κατά φορέα-τομέα πρόνοιας.

  Συγκεκριμένα:
  -στον Τομέα Πρόνοιας Εργατοϋπαλλήλων Μετάλλου του ΤΑΠΙΤ κατά 2,21%,
  -στον Τομέα Πρόνοιας Προσωπικού Εταιρειών Τσιμέντων του ΤΑΠΙΤ κατά 17,35%,
  -στον Τομέα Πρόνοιας Προσωπικού Ιπποδρομιών του ΤΑΠΙΤ κατά 18,38%,
  -στον Τομέα Πρόνοιας Ξενοδοχοϋπαλλήλων του ΤΑΠΙΤ κατά 26,77%,
  -στον Τομέα Πρόνοιας Υπαλλήλων Φαρμακευτικών Εργασιών του ΤΑΠΙΤ κατά 63,91%
  -στον Τομέα Πρόνοιας Υπαλλήλων Εμπορικών Καταστημάτων του ΤΑΠΙΤ κατά 41,52%
  -στον Τομέα Πρόνοιας Δημοσίων Υπαλλήλων του ΤΠΔΥ κατά 22,67%
  -στον Τομέα Πρόνοιας Υπαλλήλων ΝΠΔΔ του ΤΠΔΥ κατά 42,29%
  -στον Τομέα Πρόνοιας Ορθόδοξου Εφημεριακού Κλήρου Ελλάδος του ΤΠΔΥ κατά 36,94%
  -στον Τομέα Πρόνοιας Προσωπικού Ταμείου Νομικών του ΤΠΔΥ κατά 52,21%,
  -στον Τομέα Πρόνοιας Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων του ΤΠΔΥ κατά 6,19%,
  -στον Τομέα Πρόνοιας Εφημ/λών & Υπαλλήλων Πρακτορείων Αθηνών του ΕΤΑΠ-ΜΜΕ κατά 8,21%,
  -στον Τομέα Πρόνοιας Εφημ/λών & Υπαλλήλων Πρακτορείων Θες/νίκης του ΕΤΑΠ-ΜΜΕ κατά 28,41%,
  -στον Κλάδο Ασφάλισης Προσωπικού ΔΕΗ του ΤΑΥΤΕΚΩ κατά 3,84%,
  -στον Τομέα Πρόνοιας Προσωπικού Ιονικής –Λαϊκής Τράπεζας του ΤΑΥΤΕΚΩ κατά 41,17%,
  -στον Τομέα Πρόνοιας Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων του ΕΤΑΑ κατά 17,42%,
  -στον Τομέα Πρόνοιας Αστυνομικών του ΤΕΑΠΑΣΑ κατά 1,94%, ΜΟΝΟ!!!
  -στον Τομέα Πρόνοιας Δικηγόρων Αθηνών του ΕΤΑΑ κατά 32,80%,
  -στον Τομέα Πρόνοιας Εργοληπτών Δημοσίων Έργων του ΕΤΑΑ κατά 83,00%,
  -στο Λογαριασμό Πρόνοιας Υπαλλήλων ΙΚΑ του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ κατά 35,11%.

  Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλειας και Πρόνοιας μετά από τεκμηριωμένη εισήγηση του Δ.Σ. των οριζομένων στο προηγούμενο εδάφιο Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης πλην του ΤΠΔΥ μπορεί να αυξομειώνεται το ανωτέρω οριζόμενο ποσοστό μείωσης μέχρι 35%.

  • Κατάργηση δώρων Χριστουγέννων -Πάσχα και επιδόματος αδείας από την 1η Ιανουαρίου 2013.

  • Το συνολικό ποσό σύνταξης ή συντάξεων που λαμβάνουν οι άγαμες ή διαζευγμένες θυγατέρες, από το Δημόσιο, των οποίων το συνταξιοδοτικό δικαίωμα γεννήθηκε πριν την ημερομηνία δημοσίευσης του ν. 3865/2010, δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 720 ευρώ. Στις περιπτώσεις καταβολής δυο συντάξεων που το άθροισμά τους υπερβαίνει το ανωτέρω ποσό, η περικοπή του υπερβάλλοντος ποσού, διενεργείται επί της μεγαλύτερης σύνταξης και εάν αυτή δεν επαρκεί περικόπτεται ανάλογα και η δεύτερη σύνταξη. Η καταβολή της σύνταξης των άγαμων ή διαζευγμένων θυγατέρων αναστέλλεται, εάν όπως προκύπτει από τη φορολογική τους δήλωση του προηγούμενου οικονομικού έτους, έχουν και άλλα εισοδήματα, εκτός από την κύρια και επικουρική σύνταξή τους.

  • Ορίζεται ότι το όριο ηλικίας του 60ου έτους ως προϋπόθεση για την καταβολή του Επιδόματος Κοινωνικής Αλληλεγγύης Συνταξιούχων (ΕΚΑΣ), αυξάνεται από 1-1-2014 στο 64ο έτος τηρουμένων φυσικά ταυτόχρονα των λοιπών προϋποθέσεων καταβολής αυτού.

  «Μαχαίρι» στα δώρα στο Δημόσιο

  • Αναδρομικές περικοπές που θα ισχύσουν από την 1η Αυγούστου 2012 προβλέπει το πολυνομοσχέδιο για τα ειδικά μισθολόγια (γιατρούς του ΕΣΥ, δικαστικούς, σώματα ασφαλείας, ιερείς και καθηγητές).
  Καταργούνται από την 1η Ιανουαρίου 2013 τα δώρα Χριστουγέννων, Πάσχα και αδείας σε όλο το Δημόσιο και τους ΟΤΑ.
  • Μειώνεται κατά 50% από την 1 Ιανουαρίου 2013 η αντιμισθία των προέδρων των δημοτικών και περιφερειακών συμβουλίων
  • Καταργείται το χρονοεπίδομα
  • Θεσπίζεται ο θεσμός της υποχρεωτικής μετάταξης ή μεταφοράς προσωπικού, ενώ εισάγεται η διαθεσιμότητα
  • Αναστέλλονται έως 31 Δεκεμβρίου 2016 οι προσλήψεις και οι διορισμοί του μόνιμου προσωπικού και του προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου των κατηγοριών ΥΕ και ΔΕ, όλων των κλάδων και ειδικοτήτων, των ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού και των Ν.Π.Ι.Δ.

  Διαβάστε αναλυτικά το πολυνομοσχέδιο:
  Αιτιολογική Έκθεση
  Έκθεση Συνεπειών
  Πρακτικά Ελεγκτικού
  Σχέδιο Νόμου
  Τροποποιούμενες Διατάξεις
  Πηγή: alfavita

  Eπίσης: Σαρώνουν μισθούς, συντάξεις, κοινωνικά επιδόματα και δαπάνες
  από ΚΟΝΤΡΑ

  Μου αρέσει!

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s