Η επανάσταση συνεχίζεται και στην Τυνησία

Πάνος Πέτρου/Αναδημοσίευση από το Rproject

Μέχρι πρόσφατα, η Τυνησία είχε τη φήμη της πιο «ομαλής» μετεπαναστατικά χώρας. Η ανατροπή του Μπεν Άλι, αλλά και διαδοχικών «καθεστωτικών» κυβερνήσεων, οδήγησε στην εκλογική νίκη του ισλαμικού Ενάντα και το σχηματισμό κυβέρνησης από έναν συνασπισμό των ισλαμιστών με τα σοσιαλδημοκρατικά CPR και Ettakatol. Καθώς δεν υπήρ­ξαν οι με­γά­λες πο­λι­τι­κές ανα­με­τρή­σεις που χα­ρα­κτή­ρι­σαν την Αί­γυ­πτο μετά τον Μου­μπά­ρακ, η Τυ­νη­σία θε­ω­ρή­θη­κε υπό­δειγ­μα με­τά­βα­σης στην κοι­νο­βου­λευ­τι­κή δη­μο­κρα­τία. Όμως, οι με­γά­λες κοι­νω­νι­κές αντι­φά­σεις που «γέν­νη­σαν» την τυ­νη­σια­κή εξέ­γερ­ση, πα­ρέ­με­ναν άλυ­τες. Δύο χρό­νια μετά την ανα­τρο­πή του δι­κτά­το­ρα, τί­πο­τα δεν έχει αλ­λά­ξει προς το κα­λύ­τε­ρο στις ζωές των ερ­γα­ζο­μέ­νων, των ανέρ­γων, των φτω­χών. Στη διάρ­κεια αυτών των δύο χρό­νων, υπήρ­ξαν το­πι­κοί αγώ­νες (δια­δη­λώ­σεις ανέρ­γων, κλα­δι­κές απερ­γί­ες, κι­νη­το­ποι­ή­σεις για τα δι­καιώ­μα­τα των γυ­ναι­κών), που θυ­μί­ζουν όσα έγρα­φε η Ρόζα Λού­ξε­μπουργκ για τη Ρωσία στο βι­βλίο της «Μα­ζι­κή απερ­γία»: «Όταν τα τη­λε­γρα­φή­μα­τα δεν πε­ριεί­χαν κα­νέ­να συ­ντα­ρα­κτι­κό νέο από τη Ρωσία και όταν ο Δυ­τι­κο-Ευ­ρω­παί­ος πα­ρα­μέ­ρι­ζε την εφη­με­ρί­δα του με την απο­γοη­τευ­τι­κή δή­λω­ση “δεν συμ­βαί­νει τί­πο­τα στη Ρωσία”, η σπου­δαία υπό­γεια δου­λειά της επα­νά­στα­σης συ­νε­χι­ζό­ταν ακα­τά­παυ­στα…». Η έντα­ση και η πό­λω­ση είχε εκ­φρα­στεί πολ­λές φορές τους τε­λευ­ταί­ους μήνες. Επι­θέ­σεις Σα­λα­φι­στών σε αγω­νί­στριες, συν­δι­κα­λι­στές, αρι­στε­ρές ορ­γα­νώ­σεις, συ­γκρού­σεις των πο­λι­το­φυ­λα­κών του Ενά­ντα με δια­δη­λω­τές. Το Δε­κέμ­βρη, η ερ­γα­τι­κή συ­νο­μο­σπον­δία UGTT κά­λε­σε γε­νι­κή απερ­γία (ενά­ντια σε επι­θέ­σεις ενά­ντια σε μέλη της απερ­γούς), την οποία ανέ­στει­λε τε­λευ­ταία στιγ­μή. Το πιο συμ­βο­λι­κό πε­ρι­στα­τι­κό συ­νέ­βη στις 17 Δε­κέμ­βρη: Ήταν η επέ­τειος της τυ­νη­σια­κής επα­νά­στα­σης και ο πρό­ε­δρος Μαρ­ζού­κι (του CPR)με τον πρό­ε­δρο της βου­λής Μπεν Τζα­α­φάρ (Ettakatol) επι­σκέ­φτη­καν την Σίντι Μπου­ζίντ, την πό­λη-λί­κνο της επα­νά­στα­σης, εκεί όπου αυ­το­πυρ­πο­λή­θη­κε ο νε­α­ρός Μπουα­ζί­ζι. Οι κά­τοι­κοι απο­δο­κί­μα­σαν τους πο­λι­τι­κούς ηγέ­τες και τους επι­τέ­θη­καν με πέ­τρες. Η γαλ­λό­φω­νη τυ­νη­σια­κή La Presse, λίγες μέρες πριν το πε­ρι­στα­τι­κό πε­ριέ­γρα­φε την ακραία φτώ­χεια και την αυ­ξα­νό­με­νη ανερ­γία στην πόλη, σε άρθρο με τί­τλο-προει­δο­ποί­η­ση: «Σίντι Μπου­ζίντ, η αέναη σπίθα». Εν τω με­τα­ξύ, η κε­ντρι­κή πο­λι­τι­κή σκηνή κυ­ριαρ­χού­νταν από δύο «πό­λους»: Από την μία η συμ­μα­χία του Ενά­ντα με τα δύο σο­σιαλ­δη­μο­κρα­τι­κά κόμ­μα­τα και απέ­να­ντί της ένας συ­να­σπι­σμός κομ­μά­των που δη­μιούρ­γη­σαν οι πρώην κα­θε­στω­τι­κοί μετά τη διά­λυ­ση του κυ­βερ­νη­τι­κού κόμ­μα­τος του Μπεν Άλι, με τη συμ­με­το­χή και κά­ποιων φι­λε­λεύ­θε­ρων και κε­ντρο­α­ρι­στε­ρών δυ­νά­με­ων. Απέ­να­ντι σε αυτήν την αδιέ­ξο­δη πό­λω­ση, 12 κόμ­μα­τα και ορ­γα­νώ­σεις δη­μιούρ­γη­σαν το «Λαϊκό Μέ­τω­πο για την Εκ­πλή­ρω­ση των Στό­χων της Επα­νά­στα­σης», στο οποίο συμ­με­τέ­χουν δυ­νά­μεις από ένα ευρύ ιδε­ο­λο­γι­κό φάσμα: Μα­οϊ­κοί, τρο­τσκι­στές, δη­μο­κρά­τες σο­σια­λι­στές, οπα­δοί του πα­να­ρα­βι­κού μαρ­ξι­σμού, ρεύ­μα­τα του αρα­βι­κού εθνι­κι­σμού (να­σε­ρι­κοί, μπα­α­θι­στές), οι­κο­λό­γοι, η Attac, η CADTM (Επι­τρο­πή για τη Κα­τάρ­γη­ση του Χρέ­ους του Τρί­του Κό­σμου), ανέ­ντα­χτοι αγω­νι­στές. Κά­ποιες πρώ­τες δη­μο­σκο­πή­σεις, οι ανα­φο­ρές στον τυ­νη­σια­κό Τύπο και η δυ­να­μι­κή αυτού του χώρου (είχε ξα­να­βρε­θεί ενω­μέ­νος στο «Μέ­τω­πο της 14 Γε­νά­ρη», που κα­θο­δή­γη­σε πο­λι­τι­κά την ανα­τρο­πή δια­δο­χι­κών με­τα­βα­τι­κών κυ­βερ­νή­σε­ων μετά τον Μπεν Άλι) έδει­χναν πως είχε όλες τις προ­ϋ­πο­θέ­σεις να δη­μιουρ­γή­σει έναν «τρίτο πόλο». Σε αυτό το υπό­βα­θρο ξέ­σπα­σαν τα τε­λευ­ταία γε­γο­νό­τα. Στις 6 Φλε­βά­ρη, δο­λο­φο­νή­θη­κε εν ψυχρώ έξω από το σπίτι του ο Τσό­κρι Μπε­λα­ΐντ, γε­νι­κός γραμ­μα­τέ­ας του Κόμ­μα­τος Ενω­μέ­νων Δη­μο­κρα­τών Πα­τριω­τών (ένωση δύο ιστο­ρι­κών μα­οϊ­κών ορ­γα­νώ­σε­ων) και αντι­πρό­ε­δρος του Λαϊ­κού Με­τώ­που. Ο Μπε­λα­ΐντ, βε­τε­ρά­νος του φοι­τη­τι­κού κι­νή­μα­τος, δι­κη­γό­ρος με πλού­σια δράση υπέρ αντι­κα­θε­στω­τι­κών (και σα­λα­φι­στών) επί Μπεν Άλι, ενερ­γό μέλος της εξέ­γερ­σης ενά­ντια στο δι­κτά­το­ρα, είχε στο­χο­ποι­η­θεί από το Ενά­ντα ως υπο­κι­νη­τής τα­ρα­χών, είχε δε­χτεί επί­θε­ση από Σα­λα­φι­στές στις 2 Φλε­βά­ρη και μια μέρα πριν τη δο­λο­φο­νία του είχε κα­ταγ­γεί­λει στην τη­λε­ό­ρα­ση τις βί­αιες πο­λι­τι­κές επι­θέ­σεις και τις ευ­θύ­νες του Ενά­ντα. Η δο­λο­φο­νία του, είτε από σα­λα­φι­στές είτε με εντο­λή του Ενά­ντα, ήταν μια προει­δο­ποί­η­ση στην Αρι­στε­ρά. Όμως, στο υπό­βα­θρο που πε­ρι­γρά­φη­κε πα­ρα­πά­νω, γύ­ρι­σε μπού­με­ρανγκ. Την ίδια τη μέρα της δο­λο­φο­νί­ας, δε­κά­δες χι­λιά­δες άν­θρω­ποι κα­τέ­βη­καν σε δια­δη­λώ­σεις σε δε­κά­δες πό­λεις. Την επο­μέ­νη, πολ­λοί πε­ρισ­σό­τε­ροι αντα­πο­κρί­θη­καν στο κά­λε­σμα των ορ­γα­νώ­σε­ων της Αρι­στε­ράς και πλημ­μύ­ρι­σαν την λε­ω­φό­ρο Μπουρ­γκί­μπα, έξω από το υπουρ­γείο Εσω­τε­ρι­κών (το αντί­στοι­χο της αι­γυ­πτια­κής «Τα­χρίρ» στην Τυ­νη­σία). Ένα πλή­θος που συ­γκρι­νό­ταν μόνο με τις μέρες του ξε­ση­κω­μού ενά­ντια στον Μπεν Άλι, απαί­τη­σε «δεύ­τε­ρη επα­νά­στα­ση» και «ανα­τρο­πή του κα­θε­στώ­τος». Ξέ­σπα­σαν εκτε­τα­μέ­νες συ­γκρού­σεις σε όλη τη χώρα καθώς σε πολ­λές πό­λεις είτε η αστυ­νο­μία επι­τέ­θη­κε στους δια­δη­λω­τές, είτε αστυ­νο­μι­κά τμή­μα­τα και γρα­φεία του Ενά­ντα δέ­χθη­καν επι­θέ­σεις. Την Πα­ρα­σκευή 8 Φλε­βά­ρη, ημέρα κη­δεί­ας του Μπε­λα­ΐντ, η UGTT αντα­πο­κρί­θη­κε στην έκ­κλη­ση του Λαϊ­κού Με­τώ­που και προ­κή­ρυ­ξε πα­νε­θνι­κή γε­νι­κή απερ­γία. Ήταν η τρίτη στην ιστο­ρία της χώρας και η πρώτη μετά από δε­κα­ε­τί­ες. Η κη­δεία με­τα­τρά­πη­κε σε παλ­λαϊ­κή, απερ­για­κή, πο­λι­τι­κή δια­δή­λω­ση που ξε­πέ­ρα­σε κάθε προη­γού­με­νο: Οι εκτι­μή­σεις μι­λούν για 1-1,5 εκα­τομ­μύ­ριο δια­δη­λω­τές! Την επό­με­νη μέρα, έγινε φι­λο­κυ­βερ­νη­τι­κή δια­δή­λω­ση που κα­τήγ­γει­λε την «αντε­πα­νά­στα­ση» και φώ­να­ζε «ο λαός θέλει και πάλι το Ενά­ντα». Συ­γκε­ντρώ­θη­καν μόλις 6.000 δια­δη­λω­τές… Το ξέ­σπα­σμα του λαϊ­κού κι­νή­μα­τος έχει βυ­θί­σει την κυ­βέρ­νη­ση σε βαθιά πο­λι­τι­κή κρίση. Ο ισλα­μι­στής πρω­θυ­πουρ­γός Τζε­μπα­λί, ανα­κοί­νω­σε ότι θα δια­λύ­σει την κυ­βέρ­νη­ση και θα συ­γκρο­τή­σει κυ­βέρ­νη­ση τε­χνο­κρα­τών που θα οδη­γή­σει την Τυ­νη­σία σε νέες εκλο­γές. Το Ενά­ντα αντέ­δρα­σε στην από­φα­ση, κα­τη­γο­ρώ­ντας τον πως δεν συμ­βου­λεύ­τη­κε το κόμμα. Ο Τζε­μπα­λί επι­μέ­νει στην από­φα­σή του, δύο υπουρ­γοί έχουν πα­ραι­τη­θεί, το CPRέ­χει «πα­γώ­σει» τη συμ­με­το­χή του στην κυ­βέρ­νη­ση και κρατά στάση ανα­μο­νής, και καθώς γρά­φο­νται αυτές οι γραμ­μές η τρι­κομ­μα­τι­κή κυ­βέρ­νη­ση σπα­ράσ­σε­ται από δια­μά­χες για τη σύν­θε­ση και τους σκο­πούς της νέας κυ­βέρ­νη­σης. Οι δυ­νά­μεις που συμ­με­τέ­χουν στο Λαϊκό Μέ­τω­πο απο­σύρ­θη­καν από την πρώτη στιγ­μή από τη Συ­ντα­κτι­κή Συ­νέ­λευ­ση (ακο­λού­θη­σαν άλλες 3 ορ­γα­νώ­σεις της αντι­πο­λί­τευ­σης) και κα­λούν σε ανα­τρο­πή της τρι­κομ­μα­τι­κής. Πρό­κει­ται για γε­γο­νό­τα με τε­ρά­στια ση­μα­σία για τις εξε­λί­ξεις στην Τυ­νη­σία. Ανέ­δει­ξαν την αδυ­να­μία της κυ­βέρ­νη­σης απέ­να­ντι στη λαϊκή οργή, τη δυ­να­τό­τη­τα του λαϊ­κού πα­ρά­γο­ντα να προ­κα­λεί πο­λι­τι­κή απο­στα­θε­ρο­ποί­η­ση στους «από πάνω». Έβα­λαν στην πο­λι­τι­κή αντι­πα­ρά­θε­ση, τον «κοι­μώ­με­νο γί­γα­ντα», την UGTT. Η γε­νι­κή συ­νο­μο­σπον­δία, με τα 500.000 μέλη, με νέα πιο αγω­νι­στι­κή ηγε­σία, και κυ­ρί­ως με πλή­θος αρι­στε­ρών στε­λε­χών και αγω­νι­στών στη βάση, δί­καια χα­ρα­κτη­ρί­ζε­ται από αρ­κε­τά δυ­τι­κά ΜΜΕ ως το με­γά­λο αντί­πα­λο δέος των ισλα­μι­στών στην πάλη για την εξου­σία. Έφε­ραν τις δυ­νά­μεις του Λαϊ­κού Με­τώ­που στην πο­λι­τι­κή ηγε­σία ενός μα­ζι­κού κι­νή­μα­τος, στο ρόλο του πρω­τα­γω­νι­στή στη σύ­γκρου­ση με την κυ­βέρ­νη­ση. Όλα αυτά είναι πο­λύ­τι­μες πα­ρα­κα­τα­θή­κες για την συ­νέ­χεια της τυ­νη­σια­κής επα­νά­στα­σης και την ανά­πτυ­ξη της τυ­νη­σια­κής Αρι­στε­ράς μέσα σε αυτήν…

Advertisements

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

w

Σύνδεση με %s