Υπόθεση Π.Kαπετανόπουλου

Διαμαρτυρήθηκες για κακοποίηση μετανάστη; Χάνεις τη δουλειά σου και πας για κακούργημα!

Αναδημοσίευση από το Rproject. Η «ιστορία» του Πέτρου Καπετανόπουλου είναι απ’ αυτές που δεν θέλουμε να γίνουν συνηθισμένες. Ένας «δικός μας άνθρωπος», με κοινωνικές και πολιτικές ευαισθησίες, με παρουσία στα κινήματα, εργαζόμενος στον ΟΑΕΔ, με τη σύντροφό του άνεργη και με οικονομικά «ζόρια» να μεγαλώνουν το μικρό τους γιο, απ’ αυτούς/ές που δεν αδιαφορούν για όσα συμβαίνουν γύρω τους.

Τα με­σά­νυ­χτα μιας μέρας του Ιου­λί­ου ο Πέ­τρος άκου­σε φωνές κάτω από την πο­λυ­κα­τοι­κία του στον Κο­λω­νό. Κα­τέ­βη­κε πρό­χει­ρα ντυ­μέ­νος να δει τι συμ­βαί­νει και είδε αστυ­νο­μι­κούς της ομά­δας ΔΙΑΣ να έχουν συλ­λά­βει ένα με­τα­νά­στη, που βρι­σκό­ταν στο έδα­φος με χει­ρο­πέ­δες στα χέρια. Ο ένας από τους αστυ­νο­μι­κούς πα­τού­σε με την μπότα του στην κοι­λιά τον ακι­νη­το­ποι­η­μέ­νο με­τα­νά­στη. Ο Πέ­τρος δια­μαρ­τυ­ρή­θη­κε για την κα­κο­ποί­η­ση («γιατί τον πατάς αφού τον έχεις συλ­λά­βει και δεν προ­βάλ­λει αντί­στα­ση;») και… συ­νε­λή­φθη και βρέ­θη­κε στο Αυ­τό­φω­ρο με τρία πλημ­με­λή­μα­τα (αντί­στα­ση κατά της αρχής, ψευ­δής ανω­μο­τί κα­τά­θε­ση και από­πει­ρα από­σπα­σης κρα­του­μέ­νου) και ένα κα­κούρ­γη­μα (συ­νερ­γία σε λη­στεία)!

Ο συ­νή­γο­ρός του Κώστα Πα­πα­δά­κης αφη­γεί­ται τη συ­νέ­χεια: «Ο Πέ­τρος αρ­νεί­ται τις κα­τη­γο­ρί­ες και η ανα­κρί­τρια, παρά την εντο­λή που έχει να του ασκή­σει ποι­νι­κή δίωξη για κα­κούρ­γη­μα, δεν πι­στεύ­ει τις κα­τη­γο­ρί­ες και τον αφή­νει ελεύ­θε­ρο χωρίς πε­ριο­ρι­στι­κούς όρους. Η δι­κο­γρα­φία δια­βι­βά­ζε­ται στον ει­σαγ­γε­λέα εφε­τών. Και εν ανα­μο­νή της χρέ­ω­σής της στον αρ­μό­διο ει­σαγ­γε­λέα για να κα­τα­τε­θεί το υπό­μνη­μα, ψη­φί­ζε­ται το 3ο μνη­μό­νιο, ο νόμος 4093/2012, σύμ­φω­να με τον οποίο όποιος πα­ρα­πέ­μπε­ται αμε­τα­κλή­τως για κα­κούρ­γη­μα και έχει την ιδιό­τη­τα του δη­μο­σί­ου υπαλ­λή­λου, τί­θε­ται αυ­το­δι­καί­ως σε προ­σω­ρι­νή αργία μέχρι την τε­λε­σί­δι­κη αθώ­ω­σή του.

Κατά πλήρη κα­τα­πά­τη­ση του τεκ­μη­ρί­ου αθω­ό­τη­τας, ει­σπράτ­τει μια προ­κα­τα­βο­λι­κή ποινή στέ­ρη­σης απο­δο­χών. Η από­δο­ση της κα­τη­γο­ρί­ας συ­νέρ­γεια σε λη­στεία, δεν προ­κύ­πτει ούτε καν από την κα­τά­θε­ση του αστυ­νο­μι­κού. Είναι προ­ϊ­όν ει­σαγ­γε­λι­κής φα­ντα­σί­ας, είναι προ­ϊ­όν έως και δό­λιας εκ­δι­κη­τι­κής συ­μπε­ρι­φο­ράς, ταύ­τι­σης και ηθι­κής απα­ξί­ω­σης της πρά­ξης της συ­μπα­ρά­στα­σης. Ανα­δει­κνύ­ει την κα­τα­στο­λή και την κα­τά­στα­ση πε­ρι­στο­λής στα δι­καιώ­μα­τα σε όλες τις εκ­φάν­σεις. (…) ένα μέρος του δι­κα­στι­κού και ει­σαγ­γε­λι­κού μη­χα­νι­σμού θε­ω­ρεί ότι δίνει εξε­τά­σεις απέ­να­ντι στη Χρυσή Αυγή και τον ρα­τσι­σμό και αγω­νί­ζε­ται να τις πε­ρά­σει με άρι­στα».

«Τρο­μο­κρα­τή­στε τους τρο­μο­κρά­τες!»

Ήταν πρό­σφα­τα που ο πρω­θυ­πουρ­γός Αντώ­νης Σα­μα­ράς έκανε την πε­ρι­βό­η­τη δή­λω­ση «Τρο­μο­κρα­τή­στε τους τρο­μο­κρά­τες» (το σύν­θη­μα προ­έρ­χε­ται από την Αρι­στε­ρά, ίσως του το σφύ­ρι­ξε ο πρώην αρι­στε­ρός Χρύ­σαν­θος Λα­ζα­ρί­δης…) για να πει ότι το μνη­μο­νια­κό κρά­τος, που εκ­φα­σί­ζε­ται ρα­γδαία, θα είναι αμεί­λι­κτο απέ­να­ντι στους «τρο­μο­κρά­τες» που αντι­στέ­κο­νται στο μνη­μό­νιο – όπως, για πα­ρά­δειγ­μα, οι δη­μό­σιοι υπάλ­λη­λοι που απο­λύ­ο­νται.

Η θρα­σύ­τα­τη, ορ­γου­ε­λι­κού τύπου αυτή δή­λω­ση εξη­γεί από­λυ­τα τη δια­δι­κα­σία οι­κο­δό­μη­σης ενός «κρά­τους τροϊ­κο­φρό­νων», όπου τα δι­καιώ­μα­τα, οι νο­μι­κές εγ­γυ­ή­σεις (όπως, για πα­ρά­δειγ­μα, το τεκ­μή­ριο της αθω­ό­τη­τας), η αλ­λη­λεγ­γύη θα πα­τάσ­σο­νται σαν δια­φο­ρε­τι­κές εκ­φρά­σεις της «τρο­μο­κρα­τί­ας»…

Στα όπλα της που ήδη γνω­ρί­ζου­με, η ορ­γου­ε­λι­κού τύπου κρα­τι­κή τρο­μο­κρα­τία πρό­σθε­σε άλλο ένα: την πρό­βλε­ψη του τρί­του μνη­μο­νί­ου ότι όποιος δη­μό­σιος υπάλ­λη­λος πα­ρα­πέ­μπε­ται σε δίκη για κα­κούρ­γη­μα, τί­θε­ται σε αργία μέχρι την τε­λε­σί­δι­κη από­φα­ση – δη­λα­δή για 4-5 χρό­νια! Αυτό είναι το υπε­ρό­πλο της τρι­κομ­μα­τι­κής κυ­βέρ­νη­σης και του «αρι­στε­ρού» υπουρ­γού Εσω­τε­ρι­κών Αντώ­νη Μα­νι­τά­κη ενά­ντια στους «απεί­θαρ­χους» δη­μό­σιους υπαλ­λή­λους – να τι εν­νο­εί η κυ­βέρ­νη­ση όταν μι­λά­ει για «επί­ορ­κους» δη­μο­σί­ους υπαλ­λή­λους, που θα απο­λύ­ο­νται…

Όμως το «Τρο­μο­κρα­τή­στε τους τρο­μο­κρά­τες!» είναι δικό μας σύν­θη­μα. Τρο­μο­κρά­τες είναι οι τροϊ­κα­νοί και το κρά­τος τους που εκ­φα­σί­ζε­ται. Οι κοι­νω­νι­κές αντι­στά­σεις όχι μόνο δεν θα καμ­φθούν, αλλά θα τρο­μο­κρα­τή­σουν τους τρο­μο­κρά­τες!

Αλ­λη­λεγ­γύη

Την Πέμ­πτη 20 Δε­κεμ­βρί­ου, στην ΕΣΗΕΑ, πραγ­μα­το­ποι­ή­θη­κε συ­νέ­ντευ­ξη Τύπου για την υπό­θε­ση του Πέ­τρου Κα­πε­τα­νό­που­λου.

Στο πάνελ της συ­νέ­ντευ­ξης ήταν ο Πέ­τρος Κα­πε­τα­νό­που­λος, ο συ­νή­γο­ρός του Κώ­στας Πα­πα­δά­κης, ο αντι­πρό­ε­δρος της Ελ­λη­νι­κής Ένω­σης για τα Δι­καιώ­μα­τα του Αν­θρώ­που Δη­μή­τρης Χρι­στό­που­λος, οβου­λευ­τής Κα­στο­ριάς του ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ Βαγ­γέ­λης Δια­μα­ντό­που­λος, το μέλος του Γε­νι­κού Συμ­βου­λί­ου της ΑΔΕΔΥ Δέ­σποι­να Κου­τσού­μπα, ο πρό­ε­δρος της Πα­νελ­λή­νιας Ένω­σης Υπαλ­λή­λων ΟΑΕΔ Γιώρ­γος Μα­κρά­κης και ηΜέλ­πω Κο­ρω­ναί­ου, εκ­πρό­σω­πος της Λαϊ­κής Συ­νέ­λευ­σης Κο­λω­νού.

Επί­σης πα­ρα­βρέ­θη­καν οπρό­ε­δρος Ομο­σπον­δί­ας Ερ­γα­ζο­μέ­νων ΟΑΕΔ Γε­ρά­σι­μος Κάρ­δα­ρης, οπρό­ε­δρος Ένω­σης Ελ­λή­νων Ερ­γα­το­λό­γων Χρή­στος Νι­κο­λου­τσό­που­λος, οι βου­λευ­τές του ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ Θο­δω­ρής Δρί­τσας και Σοφία Σα­κο­ρά­φα, τα μέλη της Πο­λι­τι­κής Γραμ­μα­τεί­ας του ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ Χρή­στος Κα­ρα­μά­νος, Πάνος Κο­σμάς και Γιώρ­γος Πα­παϊ­ω­άν­νου, από το Τμήμα Δι­καιω­μά­των του ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ ο Κ. Μαρ­μα­τά­κης, από την «Κί­νη­ση Απε­λά­στε το ρα­τσι­σμό» ο Θα­νά­σης Κούρ­κου­λας, το πρώην μέλος του Δ.Σ. του Δι­κη­γο­ρι­κού Συλ­λό­γου και μέλος της Κε­ντρι­κής Συ­ντο­νι­στι­κής Επι­τρο­πής του ΑΝΤΑΡ­ΣΥΑ Δη­μή­τρης Σα­ρα­φια­νός, από το ΚΚΕ μ-λ ο Κώ­στας Μπε­κιά­ρης. Επί­σης πα­ρα­βρέ­θη­καν εκ­πρό­σω­ποι από το Σύλ­λο­γο Υπαλ­λή­λων Βι­βλί­ου-Χάρ­του Ατ­τι­κής, το Σύλ­λο­γο Υπαλ­λή­λων Δήμου Καλ­λι­θέ­ας, το Σύλ­λο­γο Διοι­κη­τι­κών Υπαλ­λή­λων ΤΕΙ Αθή­νας, την Ανοι­χτή Συ­νέ­λευ­ση Ερ­γα­ζο­μέ­νων-Ανέρ­γων Πε­ρι­στε­ρί­ου κ.λπ.

Στη συ­νέ­ντευ­ξη Τύπου γνω­στο­ποι­ή­θη­καν πλή­θος από ανα­κοι­νώ­σεις και ψη­φί­σμα­τα αλ­λη­λεγ­γύ­ης στον Πέτρο Κα­πε­τα­νό­που­λο:

Υπάλ­λη­λοι του ΟΑΕΔ ΚΠΑ2 Πε­ρι­στε­ρί­ου, Σύλ­λο­γος Υπαλ­λή­λων Βι­βλί­ου-Χάρ­του, Ομο­σπον­δία Υπαλ­λή­λων ΟΑΕΔ, Σύλ­λο­γος Ερ­γα­ζο­μέ­νων στα Φρο­ντι­στή­ρια Κα­θη­γη­τών (ΣΕΦΚ), Σω­μα­τείο Μι­σθω­τών Τε­χνι­κών , Σύλ­λο­γος Εκ­παι­δευ­τι­κών Π.Ε. «Ο ΑΡΙ­ΣΤΟ­ΤΕ­ΛΗΣ», Σύλ­λο­γος Υπαλ­λή­λων Δήμου Καλ­λι­θέ­ας, Πα­νελ­λή­νιο Σω­μα­τείο Ερ­γα­ζο­μέ­νων ΤΙΜ (WIND), B’ ΕΛΜΕ Αθή­νας, Σύλ­λο­γος Ερ­γα­ζο­μέ­νων στην Ιδιω­τι­κή Εκ­παί­δευ­ση Ν. Ατ­τι­κής «Ο ΒΥΡΩΝ», Ανε­ξάρ­τη­τη Πρω­το­βου­λία Ερ­γα­ζο­μέ­νων στην Τα­χυ­με­τα­φο­ρά – Τα­χυ­δρό­μη­ση, Ανοι­χτή Λαϊκή Συ­νέ­λευ­ση Πε­ρι­στε­ρί­ου, Πρω­το­βου­λία Ανέρ­γων Πε­ρι­στε­ρί­ου, Άνερ­γοι- Άνερ­γες από τις γει­το­νιές της Αθή­νας.

Η αλ­λη­λεγ­γύη στον Πέτρο Κα­πε­τα­νό­που­λο εκ­δη­λώ­νε­ται ήδη μα­ζι­κά. Ο Πέ­τρος είναι δικός μας και δεν θα τον αφή­σου­με στα χέρια του «κρά­τους των τροϊ­κο­φρό­νων»!

Advertisements

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

w

Σύνδεση με %s