Το ΑΚΕΛ φέρνει το μνημόνιο στην Κύπρο!

Πάνος Κοσμάς* από το RProject

Μέτρα 3.551 εκατ. ευρώ μέχρι το 2016 απαιτεί η τρόικα, 3.409,3 εκατ. ευρώ αντιπροτείνει η κυπριακή κυβέρνηση… Πρώτα συμμαχία με το σιωνιστικό Ισραήλ στο όνομα του ενεργειακού Ελντοράντο, και ύστερα υποθήκευση των κοιτασμάτων στην τρόικα!

Την άνοι­ξη του 2010, ο Έλ­λη­νας πρω­θυ­πουρ­γός Γ. Πα­παν­δρέ­ου σκέ­φτη­κε το «στρα­τή­γη­μα» να απει­λή­σει τους Ευ­ρω­παί­ους ηγέ­τες ότι θα προ­σφύ­γει στο ΔΝΤ για βο­ή­θεια αν δεν απο­φά­σι­ζαν άμεσα ένα πα­κέ­το οι­κο­νο­μι­κής βο­ή­θειας για την Ελ­λά­δα. Το απο­τέ­λε­σμα ήταν ότι το πα­κέ­το οι­κο­νο­μι­κής βο­ή­θειας ήρθε, αλλά μαζί με αυτό ήρθε και το ΔΝΤ. Δύο χρό­νια αρ­γό­τε­ρα, ο πρό­ε­δρος της Κυ­πρια­κής Δη­μο­κρα­τί­ας και ηγέ­της του ΑΚΕΛ Δ. Χρι­στό­φιας κα­τέ­φυ­γε σε ένα άλλο στρα­τή­γη­μα: να κερ­δί­σει χρόνο μέχρι τις κυ­πρια­κές προ­ε­δρι­κές εκλο­γές, που θα γί­νουν σε λί­γους μήνες, μέσω ενός δα­νεί­ου 5 δισ. ευρώ από τη Ρωσία, ώστε να μη χρε­ω­θεί η κυ­βέρ­νη­σή του το μνη­μό­νιο. Εξάλ­λου, είχε κερ­δί­σει ήδη χρόνο, με το πρώτο δά­νειο ύψους 2,5 δισ. ευρώ, από τη Ρωσία πριν ένα πε­ρί­που χρόνο. Η απά­ντη­ση της Ρω­σί­ας για το νέο δά­νειο ήταν «νιετ», διότι δεν ικα­νο­ποι­ή­θη­κε η απαί­τη­σή της να έχει το στά­τους του «πι­στω­τή πρώ­της προ­τε­ραιό­τη­τας» – η κυ­βέρ­νη­ση του ΑΚΕΛ ενήρ­γη­σε με συ­στη­μι­κή σο­βα­ρό­τη­τα: η κυ­πρια­κή αστι­κή τάξη δεν μπο­ρού­σε να αρ­κε­στεί στα 5 δισ. της Ρω­σί­ας, χρεια­ζό­ταν και την τρόι­κα, οπότε κρά­τη­σε το στά­τους του «πι­στω­τή πρώ­της προ­τε­ραιό­τη­τας» γι’ αυτήν…

Αν ο σο­σιαλ­φι­λε­λεύ­θε­ρος Γιώρ­γος Πα­παν­δρέ­ου αυ­τα­πα­τή­θη­κε θε­ω­ρώ­ντας ότι μπο­ρεί να παί­ξει στις αντι­θέ­σεις ΔΝΤ – Ε.Ε., ο αρι­στε­ρός Δη­μή­τρης Χρι­στό­φιας αυ­τα­πα­τή­θη­κε στη­ρί­ζο­ντας ελ­πί­δες στην «αντι­μπε­ρια­λι­στι­κή» συμ­μα­χία με την ιμπε­ρια­λι­στι­κή Ρωσία του Πού­τιν. Η οδυ­νη­ρή διά­ψευ­ση είναι δί­δαγ­μα και γι’ αυ­τούς στην Ελ­λά­δα που διέ­δι­δαν στο διά­στη­μα μετά το πρώτο ελ­λη­νι­κό μνη­μό­νιο ότι η ελ­λη­νι­κή κρίση μπο­ρού­σε να λυθεί με τη «βο­ή­θεια» από τη Ρωσία ή την Κίνα, που θα μπο­ρού­σαν τάχα να δώ­σουν στο ελ­λη­νι­κό Δη­μό­σιο πλου­σιο­πά­ρο­χα χα­μη­λό­το­κα δά­νεια. Τώρα πια έχου­με ατρά­ντα­χτες απο­δεί­ξεις ότι οι υπο­τι­θέ­με­νοι «φίλοι» είναι ιμπε­ρια­λι­στι­κές χώρες που λει­τουρ­γούν με όρους κα­πι­τα­λι­στι­κής αγο­ράς και δεν κά­νουν «δω­ρε­ές»…

Έτσι, λί­γους μήνες πριν τις κυ­πρια­κές προ­ε­δρι­κές εκλο­γές, το κυ­πρια­κό μνη­μό­νιο είναι στα σκα­ριά. Μά­λι­στα, έγ­γρα­φο της Προ­ε­δρί­ας της Δη­μο­κρα­τί­ας που διέρ­ρευ­σε την προη­γού­με­νη βδο­μά­δα απο­κα­λύ­πτει ότι οι συ­ζη­τή­σεις με­τα­ξύ της κυ­πρια­κής κυ­βέρ­νη­σης και της τρόι­κας είναι σε προ­χω­ρη­μέ­νο στά­διο και το χάσμα ανά­με­σά τους είναι πλέον πολύ μικρό. Το μνη­μό­νιο είναι ante portas, οι δε «αγο­ρές» σέρ­νουν την κυ­πρια­κή κυ­βέρ­νη­ση σε συμ­φω­νία συ­ντο­μό­τε­ρα απ’ ό,τι θα επι­θυ­μού­σε, κάμ­πτο­ντας ταυ­τό­χρο­να τις αντι­στά­σεις της. Η δια­βό­η­τη Moody’s ανέ­λα­βε το έργο του πει­θα­να­γκα­σμού, υπο­βαθ­μί­ζο­ντας την προη­γού­με­νη βδο­μά­δα το επί­πε­δο της πι­στο­λη­πτι­κής ικα­νό­τη­τας της κυ­πρια­κής οι­κο­νο­μί­ας κατά τρεις βαθ­μί­δες (από Ba3 σε B3). Η συ­νέ­χεια είναι γνω­στή, όπως και η κα­τά­λη­ξη: οι «κόκ­κι­νες γραμ­μές» των κυ­βερ­νή­σε­ων κα­ταρ­ρέ­ουν, η τρόι­κα επι­βάλ­λει τις απαι­τή­σεις της, και οι κυ­βερ­νή­σεις κα­τα­φεύ­γουν στον πα­ρη­γο­ρη­τι­κό μύθο ότι «έδω­σαν σκλη­ρή μάχη» και ότι με το πα­κέ­το μέ­τρων θα απο­φευ­χθούν τα χει­ρό­τε­ρα…

Κυ­βέρ­νη­ση Αρι­στε­ράς χωρίς ρήξη με το σύ­στη­μα και μα­ζι­κό κί­νη­μα ανα­τρο­πής: μια δι­δα­κτι­κή εμπει­ρία

Η δια­φαι­νό­με­νη θλι­βε­ρή κα­τά­λη­ξη της αρι­στε­ρής δια­κυ­βέρ­νη­σης του ΑΚΕΛ είναι ένα με­γά­λο δί­δαγ­μα για τους αγω­νι­στές των κι­νη­μά­των και της Αρι­στε­ράς σε Ελ­λά­δα και Κύπρο – και όχι μόνο. Απο­δει­κνύ­ει τι συμ­βαί­νει, με μα­θη­μα­τι­κή βε­βαιό­τη­τα, όταν μια κυ­βέρ­νη­ση της Αρι­στε­ράς έρ­χε­ται στην εξου­σία χωρίς ένα πο­λι­τι­κό σχέ­διο ρήξης με το σύ­στη­μα και χωρίς να στη­ρί­ζε­ται ή και να είναι απο­τέ­λε­σμα ενός μα­ζι­κού κι­νή­μα­τος από τα κάτω. Έχου­με πλέον μία ακόμη οδυ­νη­ρή από­δει­ξη ότι χωρίς αυτές τις δύο προ­ϋ­πο­θέ­σεις, το ανα­πό­φευ­κτο απο­τέ­λε­σμα είναι η αρι­στε­ρή κυ­βέρ­νη­ση να δια­χει­ρι­στεί το σύ­στη­μα και να έχει την τύχη της «στυμ­μέ­νης λε­μο­νό­κου­πας». Πέρα από τις αδιαμ­φι­σβή­τη­τες κυ­πρια­κές ιδιο­μορ­φί­ες, η δια­κυ­βέρ­νη­ση του ΑΚΕΛ ήταν φα­νε­ρό από την αρχή ότι δεν είχε στόχο να ανα­τρέ­ψει, ούτε καν να αμ­φι­σβη­τή­σει με τρόπο που θα τη θο­ρυ­βού­σε, την ελ­λη­νο­κυ­πρια­κή αστι­κή τάξη. Αντί­θε­τα, έδωσε όλα τα δια­πι­στευ­τή­ρια που της ζη­τή­θη­καν, σε όλα τα ση­μα­ντι­κά θέ­μα­τα. Η ελ­λη­νο­κυ­πρια­κή αστι­κή τάξη την υπο­δέ­χτη­κε χωρίς κα­νέ­να πα­νι­κό, σί­γου­ρη ότι θα ακο­λου­θή­σει την «πε­πα­τη­μέ­νη» του συ­στή­μα­τος – και δεν έκανε λάθος.

Το δί­δαγ­μα για τους αγω­νι­στές/στριες του κι­νή­μα­τος και της Αρι­στε­ράς στην Ελ­λά­δα είναι πο­λύ­τι­μο: Ο ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ πρέ­πει να απο­φύ­γει τα λάθη της κυ­βέρ­νη­σης του ΑΚΕΛ. Πρέ­πει να πα­ρα­μεί­νει στα­θε­ρός στη γραμ­μή της ρήξης με τα μνη­μό­νια και την τρόι­κα σαν πρώτο βήμα για τη ρήξη με το ίδιο το σύ­στη­μα, και ταυ­τό­χρο­να πρέ­πει να πρω­τα­γω­νι­στή­σει στη συ­γκρό­τη­ση των κοι­νω­νι­κών αντι­στά­σε­ων σε ένα ρω­μα­λέο κί­νη­μα ανα­τρο­πής. Είναι οι από­λυ­τες προ­ϋ­πο­θέ­σεις ώστε μια κυ­βέρ­νη­ση της Αρι­στε­ράς στην Ελ­λά­δα να πυ­ρο­δο­τή­σει μια δια­δι­κα­σία κοι­νω­νι­κής χει­ρα­φέ­τη­σης και να μην πι­σω­γυ­ρί­σει στη δια­χεί­ρι­ση του συ­στή­μα­τος.

Όλα για τις τρά­πε­ζες…

Η αιτία της «κυ­πρια­κής τρα­γω­δί­ας» δεν είναι -όπως στην πε­ρί­πτω­ση της Ελ­λά­δας- το υψηλό έλ­λειμ­μα και το υψηλό δη­μό­σιο χρέος, αλλά -όπως στην πε­ρί­πτω­ση της Ιρ­λαν­δί­ας- η κα­τάρ­ρευ­ση του τρα­πε­ζι­κού τομέα εξαι­τί­ας κυ­ρί­ως της έκ­θε­σής του σε «το­ξι­κά» προ­ϊ­ό­ντα και πρώτα απ’ όλα σε ελ­λη­νι­κά ομό­λο­γα… Με βάση τα επί­ση­μα στα­τι­στι­κά στοι­χεία του κυ­πρια­κού υπουρ­γεί­ου Οι­κο­νο­μι­κών, το κυ­πρια­κό δη­μό­σιο χρέος ανερ­χό­ταν το πρώτο τρί­μη­νο του 2012 σε 72,68% του κυ­πρια­κού ΑΕΠ.

Το συ­νο­λι­κό χρη­μα­το­δο­τι­κό «πα­κέ­το» που θα συ­νο­δεύ­ει το κυ­πρια­κό μνη­μό­νιο εκτι­μά­ται ότι θα ανέλ­θει σε 10-15 δισ. ευρώ. Οι ανά­γκες ανα­κε­φα­λαιο­ποί­η­σης των κυ­πρια­κών τρα­πε­ζών εκτι­μώ­νται από μεν την τρόι­κα σε 10 δισ. ευρώ, από δε την κυ­πρια­κή κυ­βέρ­νη­ση -σύμ­φω­να με πλη­ρο­φο­ρί­ες- σε 7 δισ. ευρώ. Με το κυ­πρια­κό ΑΕΠ να κι­νεί­ται περί τα 18 δισ. ευρώ, αυτές οι δια­φο­ρές εκτι­μή­σε­ων είναι πολύ ση­μα­ντι­κές. Αν οι ανά­γκες ανα­κε­φα­λαιο­ποί­η­σης των τρα­πε­ζών είναι 7 δισ. ευρώ, τότε αντι­στοι­χούν στο 39% του ΑΕΠ. Αν είναι 10 δισ. ευρώ, αντι­στοι­χούν στο 55,5% του ΑΕΠ! Εν­νο­εί­ται ότι η τρόι­κα έχει κάθε λόγο να υπε­ρε­κτι­μή­σει αυτές τις ανά­γκες, για να δέσει πι­σθά­γκω­να τις κυ­πρια­κές κυ­βερ­νή­σεις στο άρμα της και να υπο­θη­κεύ­σει τα δι­καιώ­μα­τα του κυ­πρια­κού λαού στο μνη­μό­νιο. Αντί­στοι­χα, αν το χρη­μα­το­δο­τι­κό πα­κέ­το είναι 10 δισ. ευρώ, αντι­στοι­χεί στο 55,5% του ΑΕΠ, ενώ αν είναι 15 δισ. ευρώ αντι­στοι­χεί στο 83,3% του ΑΕΠ!

Εν ολί­γοις, το τε­ρά­στιο μέ­γε­θος των κυ­πρια­κών τρα­πε­ζών σε σχέση με το ΑΕΠ (να μια με­γά­λη δια­φο­ρά από την Ελ­λά­δα) εγκυ­μο­νεί δύο θα­νά­σι­μους κιν­δύ­νους: Πρώ­τον, το χρη­μα­το­δο­τι­κό πα­κέ­το (τα δα­νει­κά της τρόι­κας) να υπο­θη­κεύ­σει σε με­γά­λο βάθος χρό­νου και σε πολύ υψηλό πο­σο­στό το κυ­πρια­κό ΑΕΠ. Δεύ­τε­ρο, αν η ανα­κε­φα­λαιο­ποί­η­ση των τρα­πε­ζών επι­βα­ρύ­νει το κυ­πρια­κό δη­μό­σιο χρέος, αυτό να εκτο­ξευ­τεί ξαφ­νι­κά μέχρι και στο 130% του ΑΠ, από 72,68% που ήταν το πρώτο τρί­μη­νο του 2012, εγκλω­βί­ζο­ντας την Κύπρο σε μια μα­κρό­χρο­νη πε­ρι­πέ­τεια διε­θνούς οι­κο­νο­μι­κού ελέγ­χου και προ­γραμ­μά­των λι­τό­τη­τας.

Τι πε­ρι­λαμ­βά­νει το μνη­μό­νιο

ΔΗ­ΜΟ­ΣΙΟ­ΝΟ­ΜΙ­ΚΑ ΚΑΙ ΔΙΑΡ­ΘΡΩ­ΤΙ­ΚΑ ΜΕΤΡΑ

(σε εκατ. ευρώ)          2012    2013    2014     2015      2016      Σύ­νο­λο

Δα­πά­νες                       34,0    376,8   445,3    469,8     527,3      1.853,2

Έσοδα                            65,0     180,9   344,4    475,4   490,4      1.556,1

Σύ­νο­λο                           99,0     557,7   789,7   945,2  1.017,7  3.409,3

Απαι­τή­σεις τρόι­κας  175        625       800      975       975         3.551,0

Όπως φαί­νε­ται και από τον πί­να­κα (πε­ρι­λαμ­βά­νε­ται στο έγ­γρα­φο που διέρ­ρευ­σε από την Προ­ε­δρία της Δη­μο­κρα­τί­ας), κυ­βέρ­νη­ση και τρόι­κα βρί­σκο­νται πολύ κοντά σε συμ­φω­νία για ένα Με­σο­πρό­θε­σμο πλαί­σιο για το διά­στη­μα 2012-2016. Η τρόι­κα προ­τεί­νει ένα «πα­κέ­το προ­σαρ­μο­γής» συ­νο­λι­κού ύψους 3.551,0 εκατ. ευρώ (πε­ρί­που 20% του κυ­πρια­κού ΑΕΠ), ενώ η κυ­πρια­κή κυ­βέρ­νη­ση αντι­προ­τεί­νει πα­κέ­το ύψους 3.409,3 εκατ. ευρώ. Όπως φαί­νε­ται από τον πί­να­κα, αν υπάρ­χει μία δια­φο­ρά που έχει κά­ποια ση­μα­σία, είναι στην κα­τα­νο­μή των μέ­τρων στα έτη της χρο­νο­σει­ράς από το 2012 μέχρι το 2016: η κυ­βέρ­νη­ση θέλει να ελα­φρύ­νει τα μέτρα για το 2012 (γιατί απο­μέ­νουν λίγοι μήνες μέχρι τέ­λους του έτους και γιατί αμέ­σως μετά έρ­χο­νται εκλο­γές…) ενώ η τρόι­κα απαι­τεί να «χυθεί αίμα» από τώρα! Στα έτη από το 2013 μέχρι και το 2015 η κυ­πρια­κή κυ­βέρ­νη­ση αντι­προ­τεί­νει μι­κρό­τε­ρο ύψος προ­σαρ­μο­γής ενώ υπερ­κερ­νά­ει τις προ­τά­σεις της τρόι­κας μόνο το 2016. Εν ολί­γοις, η μόνη ου­σια­στι­κή «μάχη» που δίνει η κυ­βέρ­νη­ση του ΑΚΕΛ είναι να απο­φύ­γει οδυ­νη­ρές πε­ρι­κο­πές στους λί­γους μήνες που θα διαρ­κέ­σει ακόμη η θη­τεία του Δ. Χρι­στό­φια – πραγ­μα­τι­κό κα­τά­ντη­μα!

Τι πε­ρι­λαμ­βά­νει το «πα­κέ­το»; Πολλά γνω­στά στα καθ’ ημάς πράγ­μα­τα: ανα­διάρ­θρω­ση και ανα­κε­φα­λαιο­ποί­η­ση των τρα­πε­ζών, δη­μο­σιο­νο­μι­κή λι­τό­τη­τα, «διαρ­θρω­τι­κές με­ταρ­ρυθ­μί­σεις» στο δη­μό­σιο τομέα και στην αγορά ερ­γα­σί­ας, μεί­ω­ση των μι­σθών στο δη­μό­σιο τομέα κατά 15% και κα­τάρ­γη­ση του 13ου μι­σθού, μέτρα για τη μεί­ω­ση των δα­πα­νών στην υγεία, κα­τάρ­γη­ση της Αυ­τό­μα­της Τι­μα­ριθ­μι­κής Ανα­προ­σαρ­μο­γής, μεί­ω­ση των κοι­νω­νι­κών πα­ρο­χών, μεί­ω­ση του αριθ­μού των δη­μο­σί­ων υπαλ­λή­λων, φο­ρο­λο­γι­κά μέτρα, απε­λευ­θέ­ρω­ση επαγ­γελ­μά­των, απο­κρα­τι­κο­ποι­ή­σεις κ.λπ.

Η κυ­βέρ­νη­ση αντι­προ­τεί­νει να απο­φευ­χθούν οι ορι­ζό­ντιες πε­ρι­κο­πές στους μι­σθούς, να ανα­διαρ­θρω­θεί και να μην κα­ταρ­γη­θεί ο θε­σμός της ΑΤΑ, να δια­τη­ρη­θεί ο 13ος μι­σθός, να επε­κτα­θεί η δη­μο­σιο­νο­μι­κή προ­σαρ­μο­γή κατά ένα έτος, αύ­ξη­ση του ει­δι­κού βά­ρους των εσό­δων από υψηλά ει­σο­δή­μα­τα στο φο­ρο­λο­γι­κό πα­κέ­το.

Πο­λι­τι­κό έγκλη­μα με βα­ριές συ­νέ­πειες

Είναι φα­νε­ρό ότι το κυ­πρια­κό μνη­μό­νιο θα έρθει ανα­πό­φευ­κτα -και μά­λι­στα σύ­ντο­μα-, η τρόι­κα θα επι­βά­λει τις θέ­σεις της, τα «ισο­δύ­να­μα μέτρα» της κυ­βέρ­νη­σης του ΑΚΕΛ δεν θα γί­νουν δεκτά και οι «κόκ­κι­νες γραμ­μές» θα κα­ταρ­ρεύ­σουν. Το μόνο που μπο­ρεί να ελ­πί­ζει η κυ­βέρ­νη­ση του ΑΚΕΛ είναι να φτιά­ξει έναν ξέ­πνοο μύθο ότι «έδωσε σκλη­ρή μάχη» και να αξιο­ποι­ή­σει σαν άμυνα το γε­γο­νός ότι στους λί­γους μήνες που απο­μέ­νουν μέχρι τις προ­ε­δρι­κές εκλο­γές, οι ερ­γα­ζό­με­νοι της Κυ­πρια­κής Δη­μο­κρα­τί­ας δεν θα νιώ­σουν ακόμη έντο­νες τις συ­νέ­πειες του μνη­μο­νί­ου.

Ωστό­σο, το «έγκλη­μα» (θα) έχει γίνει: η Αρι­στε­ρά θα χρε­ω­θεί το μνη­μό­νιο, η Δεξιά (που όλοι θε­ω­ρούν βέ­βαιο ότι θα κερ­δί­σει τις προ­ε­δρι­κές εκλο­γές) θα ανα­λά­βει τα επό­με­να, πιο «σκλη­ρά» επει­σό­δια των μνη­μο­νι­κών πο­λι­τι­κών, η δυ­να­τό­τη­τα του ΑΚΕΛ να κάνει ου­σια­στι­κή αντι­πο­λί­τευ­ση θα έχει εξα­σθε­νί­σει. Οι δυ­νά­μεις στα αρι­στε­ρά του ΑΚΕΛ (ΕΡΑΣ) είναι ακόμη αδύ­να­μες και χωρίς κοι­νω­νι­κή εμ­βέ­λεια, οι φα­σί­στες του ΕΛΑΜ («αδελ­φό κόμμα» της Χρυ­σής Αυγής) είχαν ήδη από τις προη­γού­με­νες εκλο­γές πάρει το διό­λου ευ­κα­τα­φρό­νη­το 2,5%

Εν­νο­εί­ται ότι οι δυ­νά­μεις της Δε­ξιάς απαι­τούν από το ΑΚΕΛ «πε­ρισ­σό­τε­ρη τόλμη», συ­μπλέ­ο­ντας από­λυ­τα με την τρόι­κα. Θέ­λουν να χρε­ώ­σουν στο ΑΚΕΛ όσο πε­ρισ­σό­τε­ρο «αίμα», ώστε να το εγκλω­βί­σουν πιο βαθιά.

Στους δα­νει­στές, τα έσοδα από το φυ­σι­κό αέριο!

Στο έγ­γρα­φο που διέρ­ρευ­σε στην κυ­πρια­κή εφη­με­ρί­δα «Πο­λί­της» απο­κα­λύ­πτε­ται ότι η τρόι­κα, για λο­γα­ρια­σμό των δα­νει­στών, απαι­τεί την υπο­θή­κευ­ση των εσό­δων που θα αντλή­σει μελ­λο­ντι­κά η Κυ­πρια­κή Δη­μο­κρα­τία από την αξιο­ποί­η­ση του φυ­σι­κού αε­ρί­ου για την απο­πλη­ρω­μή του δα­νεί­ου! Συ­γκε­κρι­μέ­να, το έγ­γρα­φο προ­βλέ­πει:

«Να δια­σφα­λι­στεί ότι τα έσοδα από τη μελ­λο­ντι­κή εκ­με­τάλ­λευ­ση του φυ­σι­κού αε­ρί­ου θα κα­τα­τί­θε­νται σε ένα τα­μείο το οποίο θα διέ­πε­ται από δη­μο­σιο­νο­μι­κούς κα­νό­νες. Κατά την ίδρυ­ση αυτού του τα­μεί­ου με νόμο, η Κύ­προς θα πρέ­πει να συμ­μορ­φώ­νε­ται με διε­θνώς ανα­γνω­ρι­σμέ­νες βέλ­τι­στες πρα­κτι­κές. Το ει­δι­κό τα­μείο θα πρέ­πει να εν­σω­μα­τω­θεί πλή­ρως στο δη­μο­σιο­νο­μι­κό πλαί­σιο και θα πρέ­πει να πε­ρι­λαμ­βά­νει ιδιαί­τε­ρα σα­φείς δη­μο­σιο­νο­μι­κούς κα­νό­νες, ώστε να δια­σφα­λι­στεί ότι τα έσοδα από την εκ­με­τάλ­λευ­ση διο­χε­τεύ­ο­νται μέσα από το τα­μείο και ότι οι εκρο­ές κε­φα­λαί­ων θα ακο­λου­θούν αυ­στη­ρούς όρους εκτα­μί­ευ­σης. Οι εκρο­ές θα πρέ­πει κατά προ­τε­ραιό­τη­τα να προ­σα­να­το­λί­ζο­νται προς την εξό­φλη­ση του χρέ­ους (…)».

Δε­δο­μέ­νου ότι η άντλη­ση εσό­δων από την εκ­με­τάλ­λευ­ση του φυ­σι­κού αε­ρί­ου θα χρεια­στεί κά­ποια χρό­νια, είναι προ­φα­νές ότι η τρόι­κα «πο­ντά­ρει» σε… μα­κροη­μέ­ρευ­ση των μνη­μο­νί­ων και του διε­θνούς οι­κο­νο­μι­κού ελέγ­χου πάνω στην Κύπρο…

Πρό­κει­ται για θλι­βε­ρή επωδό στο έγκλη­μα της κυ­βέρ­νη­σης του ΑΚΕΛ να συμ­μα­χή­σει με το σιω­νι­στι­κό Ισ­ρα­ήλ στο όνομα του ενερ­γεια­κού Ελ­ντο­ρά­ντο της πε­ρι­βό­η­της ΑΟΖ. Η αρι­στε­ρή κυ­βέρ­νη­ση της Κύ­πρου δεν επέ­τρε­ψε πριν δύο χρό­νια τον ελ­λι­με­νι­σμό των πλοια­ρί­ων της απο­στο­λής «Ένα κα­ρά­βι για τη Γάζα», υπέ­κυ­ψε στη …γοη­τεία μιας στρα­τη­γι­κής «εθνι­κής ανα­βάθ­μι­σης» μέσω των κα­πι­τα­λι­στι­κών κερ­δών από την εκ­με­τάλ­λευ­ση των ενερ­γεια­κών κοι­τα­σμά­των, μπό­ρε­σε να γίνει σύμ­μα­χος του σιω­νι­σμού αλλά δεν βρήκε το δρόμο να προ­σεγ­γί­σει την τουρ­κο­κυ­πρια­κή κοι­νό­τη­τα ούτε να αξιο­ποι­ή­σει τη θη­τεία της για μια λύση του κυ­πρια­κού, και τώρα πλη­ρώ­νει το γε­ω­πο­λι­τι­κό της «στρα­τή­γη­μα» με την υπο­θή­κευ­ση των κοι­τα­σμά­των στους δα­νει­στές…

*μέλος της Γραμ­μα­τεί­ας του ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ

Advertisement